specjalny 27

Służby kontrolne ITD – rozróżnienie i kompetencje

Zgodnie z powszechną opinią Inspekcja Transportu Drogowego to służba, w ramach której każdy inspektor zajmuje się tym samym. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W strukturach ITD znajdują się bowiem trzy służby i każda z nich ma inne obowiązki. To przekłada się też oczywiście na kontrole funkcjonariuszy oraz nakładane przez nich kary.

87

Zatrudnienie kierowcy z wyrokiem

Osoba, która była skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania może być zatrudniona na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Istotne jest to, czy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów.

85

Załadunek pojazdu – jak oznaczyć aktywność kierowcy

Jeżeli kierowca rozpoczyna dzień pracy od załadunku lub rozładunku pojazdu, wówczas często pojawia się pytanie, kiedy występuje obowiązek użycia karty lub wykresówki. Kolejne wątpliwości dotyczą poprawnego dokumentowania aktywności tak, aby nie narazić się na konsekwencje wynikające ze złamania prawa. Sposób postępowania zależy od tego, w jaki sposób została zorganizowana praca.

specjalny 26

Ujawnienie wynagrodzenia kierowcy – kiedy jest możliwe, a kiedy zabronione

Ujawnianie wysokości wynagrodzenia pracownika innym osobom jest zakazane, ponieważ to jego prywatna sprawa. Zrobienie tego bez zgody pracownika i bez wyraźnej podstawy prawnej może być kwalifikowane jako naruszenie jego dóbr osobistych. Jednak są sytuacje, w których wręcz należy ujawnić informację o wysokości pensji za pracę. Taką informację może wyjawić zarówno sam pracownik, jak i jego pracodawca. Należy jednak wiedzieć, w jakich przypadkach można to zrobić. W przeciwnym razie firma lub pracownik mogą ponieść konsekwencje, także finansowe.

Rozwiązanie umowy przez kierowcę – na co zwrócić uwagę

Jeżeli kierowca składa pismo dotyczące rozwiązania umowy, pracodawca powinien sprawdzić, czy przedłożony dokument zawiera wszystkie podstawowe elementy. Jest to istotne, ponieważ nie w każdym przypadku wypowiedzenie umowy przez pracownika będzie skuteczne.

Obowiązki przedsiębiorcy związane z zapewnieniem odzieży ochronnej i roboczej dla kierowcy

Pracodawca musi ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej, które trzeba stosować na określonych stanowiskach, żeby zabezpieczyć pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia czynników. To samo zobowiązuje w przypadku stanowisk, na których względy technologiczne, sanitarne lub bhp albo niszczenie bądź znaczne brudzenie się własnego ubrania pracownika przemawiają za stosowaniem odzieży i obuwia roboczego.

84

Właściciel firmy, który jeździ, musi odbierać przerwę zgodnie z przepisami

Zarówno kierowca zatrudniony przez przedsiębiorstwo, jak i współwłaściciel lub właściciel tej firmy mają obowiązek stosować się do zasad odbierania przerwy w prowadzeniu pojazdu. Tak orzekł NSA.

83

Wykresówka używana krócej niż 24 godziny – jaka jest procedura w takim przypadku

Postęp technologiczny oraz wzrost konkurencyjności w branży TSL wymusiły zmiany dotyczące sposobu rejestrowania aktywności kierowcy. Tachograf, pełniący funkcję kontrolno-pomiarową, wciąż ewoluuje, jednak w wielu przypadkach urządzenia analogowe nadal cieszą się niesłabnącą popularnością. Po części z powodu łatwej obsługi, po części z powodu wysokiego kosztu związanego z zakupem nowego taboru. Dla kierowców nieznających dotąd tachografu cyfrowego, przywiązanie do urządzenia analogowego jest czymś zupełnie naturalnym.

82

Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu w orzecznictwie WSA

Zarówno przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/1985, jak i przepisy ustawy o czasie pracy kierowców nie formułują wprost obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców (tak jak w przypadku wykresówek) zaświadczeńonieprowadzeniu pojazdu, wydawanych kierowcy. Nakładają jednak na niego obowiązek posiadania dokumentacji pozwalającej skontrolować całościowo przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowcy i zachowania obowiązujących norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku.

Za jaką pracę stawka minimalna w Niemczech?

W związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2015 r. minimalną płacą w Niemczech (tzw. MiLoG) pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące naliczania minimalnej stawki 8,50 Euro. Czy pracodawca płaci wynagrodzenie w takiej wysokości tylko za czasu pracy netto, czy również za okres, kiedy kierowca przebywa na terenie Niemiec?

Wykonywanie transportów na terenie Niemiec a płaca minimalna

Przewoźnik, który wykonuje transporty na terenie Niemiec, jest zobowiązany dokonać stosownego powiadomienia władz niemieckich przed rozpoczęciem operacji transportowej. Powiadomienia tego dokonuje się na formularzu 033037 (mobil) dotyczącym tzw. pracowników mobilnych.

specjalny 25

Pamięć tachografu - co na wydruku może świadczyć o ingerencji

W tachografach III generacji wprowadzono również kilka ułatwień dla służb kontrolnych, aby te miały możliwość w prosty i szybki sposób sprawdzić, czy tachograf spełnia najnowsze wymagania i czy posiada odpowiedni czujnik ruchu.

Obowiązki technika warsztatu i ich zaniechanie - pomoc przy manipulacji

Obowiązki technika warsztatu jak dotąd nie stanowiły znaczącego elementu w całej analizie ewentualnych manipulacji. Można przypuszczać, że osoby pracujące na serwisie tachografów cyfrowych mogły czynnie uczestniczyć w ewentualnych manipulacjach.

81

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu - sprostowanie do rozporządzenia nr 165/2014

Właściciele firm transportowych zastanawiają się, czy od 2 marca 2015 r. nie mają już obowiązku wystawiania kierowcom zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Zgodnie ze sprostowaniem do nowego rozporządzenia (UE) nr 165/2014 tylko w niektórych sytuacjach przewoźnik może go kierowcy nie wystawić.

Zasady rekompensowania dodatkowej pracy

Rozliczanie wolnego kierowcy zatrudnionego w systemie równoważnym musi odbywać się w określonej kolejności. Najpierw pracodawca powinien udzielić wolnego w soboty, potem niedziele a na końcu rozlicza nadgodziny z innych dni tygodnia.

Wymiana karty kierowcy w terminie

Jeżeli kierowca nie wymieni na czas karty kierowcy, nie może prowadzić pojazdu z tachografem cyfrowym.

80

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

Kierowcy, który jeździ od poniedziałku do piątku pojazdem o dmc do 3,5 t - czyli bez tachografu -  nie wystarczy wystawić jedno zaświadczenie o tym, że w tych dniach "prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia".

Wymiana tachografu to nie tylko problem przedsiębiorcy

Dla pojazdów, które zostały zarejestrowane po  1 października 2012 roku, wymagana jest instalacja tachografów cyfrowych trzeciej generacji posiadających drugi niezależny sygnał (IMS). 

Tachografy – zmiany, które wchodzą w życie w 2016 roku

Rozporządzenie nr 165/2014 zakłada wprowadzenie tachografów, które będą połączone z globalnym systemem nawigacji satelitarnej (GNSS). Dzięki temu łatwiej będzie zlokalizować pojazdy a zmiany utrudnią wszelkie manipulacje przy urządzeniach rejestrujących.

79

Zmiana doby niedzielno-świątecznej

Doba świąteczna co do zasady obejmuje 24 godziny licząc od 6:00 w niedzielę. Pracodawca może jednak ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej, jeśli te godziny nie odpowiadają specyfice pracy zakładu.

Szykują się rozległe zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Przepisy mają wejść w życie już w 14 dni od dnia ogłoszenia. Pośpiech jest podyktowany wszczęciem przez komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce o niewdrożenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Reguła "jednaj minuty jazdy" - bezpieczne przerwanie odpoczynku?

W 2011 roku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu (UE) nr 1266/2009 z 16 grudnia 2009 r. zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące reguł rejestracji aktywności kierowcy zapisywanych na karcie kierowcy oraz pamięci masowej tachografu, a dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, prac innych, dyspozycji i odpoczynku. Używając pojęć w praktyce stosowanych przez środowisko transportowe wprowadzono regułę  tzw. „jednej minuty”.

specjalny 24

Wpływ okresu rozliczeniowego czasu pracy na rozliczanie nadgodzin

Okres rozliczeniowy służy nie tylko planowaniu czasu pracy, ale również cyklicznemu rozliczeniu i zbilansowaniu faktycznego czasu pracy. Można z powodzeniem przyjąć, że krótsze okresy rozliczeniowe są korzystniejsze dla pracownika, gdyż ewentualne przypadki spiętrzenia pracy zostaną szybciej rozliczone. To co korzystne dla pracownika jest jednocześnie niedogodnością dla pracodawcy, który ma mniejsze szanse na wyrównanie czasu pracy, a tym samym ograniczenie puli nadgodzin.

Ryczałt zamiast wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny – sposób ustalania i zasady rozliczania

Ustawa o czasie pracy kierowców potwierdza możliwość przyznania przedstawicielom tej grupy zawodowej ryczałtu za pracę w nadgodzinach, wyłączając w takim przypadku konieczność ewidencjonowania godzin pracy. W zakresie ustalania i rozliczania tych ryczałtów stosuje się jednak odpowiednio przepisy kodeksu pracy.

Różnice w rekompensacie miedzy sobotą, a niedzielą i świętem

Zasady rekompensaty pracy wykonywanej przez kierowców w ramach dni wolnych, czyli niedziele, święta oraz dni wolne wynikające z planowania pracy w przeciętnie pięciodniowych tygodniach (najczęściej soboty) określa Kodeks pracy. W tym zakresie widać analogię do możliwych sposobów rekompensaty klasycznych nadgodziny, gdyż w żadnym z tych przypadków ustawodawca nie zdecydował się na odrębną regulację tej materii w ustawie szczególnej.

78

Uproszczona ewidencja czasu pracy – kiedy można stosować?

Zatrudniając kierowcę na etat pracodawca musi zdecydować, w jakiej formie będzie prowadził ewidencję jego czasu pracy. Nie wystarczy lista obecności z odnotowanymi dniami pracy, urlopami i zwolnieniami chorobowymi.

Umowa AETR – czy po zmianie służby kontrolne mogą karać za naruszenia w poprzednim stanie prawnym?

W marcu zeszłego roku Polska przyjęła aktualny tekst umowy AETR, który uwzględnia wszystkie dotychczas dokonane zmiany. Niemal identycznie reguluje on kwestie czasu jazdy, przerw i odpoczynków, jak rozporządzenie nr 561/2006.

specjalny 23

Wysokość kar za naruszenie przepisów transportowych

Taryfikator kar został określony w załącznikach do ustawy o transporcie drogowym. Znajdziesz tam kary za łamanie nie tylko norm ustawy o transporcie drogowym, lecz także innych szczegółowych przepisów.

Udowodnienie nieprawdziwości dokumentu urzędowego

Ważnym dowodem w postępowaniu prowadzonym przez inspekcję są dokumenty urzędowe. Czy możemy podważyć ich prawdziwość?

Przesłuchanie strony i świadków

Ostatnim ale nie mniej istotnym sposobem gromadzenia informacji w sprawie, który możemy wykorzystać, jest wniosek o przesłuchanie strony oraz świadków.

77

Przedłużająca się kontrola drogowa – czego można się domagać

Jeśli kontrola ITD na drodze bardzo się przedłuża, przewoźnik może złożyć skargę na inspektorów. Właściwym do tego organem jest wojewoda odpowiedni ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu drogowego.

Pomyłkowo źle ustawiony selektor nie zwalnia z odpowiedzialności

Prawidłowa obsługa tachografu należy do obowiązków kierowcy, bez względu na to czy wykonuje przewóz sam czy w załodze. Pomyłka kolegi i brak ustawienia tachografu na długiej pauzie w pozycji „łóżka” wymaga dokładnego opisu sytuacji.

76

Właściwe używanie opcji „OUT” w tachografie cyfrowym uchroni nas przed karami ITD i PIP

Używanie funkcji „OUT” jest bardzo ważne w przypadku kierowców wykonujących na zmianę przewozy, których nie trzeba rejestrować tachografem, oraz te, które muszą być rejestrowane.

Wystarczy doliczyć rekompensatę do odpoczynku tygodniowego

Odbierając odpoczynek tygodniowy, nie trzeba doliczać do niego wymaganego dziennego odpoczynku, ponieważ ten ostatni może być zawarty w tym pierwszym.

W ewidencji musi być liczba przepracowanych godzin, nawet jeśli wymiar był większy

Zdarza się, że kierowca nie wypracował całego wymiaru wyznaczonego mu w danym miesiącu. W takiej sytuacji w ewidencji czasu pracy należy wpisać faktyczną liczbę godzin przepracowanych w danym okresie, a nie liczbę godzin równą wymiarowi.