Za brak legalizacji tachografu odpowie i kierowca i zarządzający transportem

Kierowca poruszający się pojazdem, w którym jest tachograf, musi pamiętać o okresowej legalizacji (sprawdzeniu okresowemu), niezależnie od tego, czy jest to tachograf cyfrowy, czy starego typu tachograf analogowy. Decydujące znaczenie ma fakt samego zainstalowania tachografu w pojeździe, natomiast bez znaczenia jest czy kierowca ma obowiązek stosować tachograf, czy też korzysta z wyłączenia z obowiązku stosowania tachografu. Inaczej mówiąc, jeżeli tachograf jest zainstalowany, musi być ważna legalizacja. Legalizacja wykonywana jest przez serwisy tachografów w celu potwierdzenia sprawności tachografu oraz zweryfikowania prawidłowego zapisu dokonywanego przez to urządzenie.

Urlop na żądanie pracownika – kierowcy

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy podlegają przepisom ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Jednak w sprawach odrębnie nieunormowanych w tym akcie zastosowanie ma Kodeks pracy. Dotyczy to więc m.in. udzielania urlopów wypoczynkowych, w tym na tzw. żądanie.

Kilku pracodawców a zaświadczenie o działalności dla kierowcy

Przedsiębiorca, który zatrudnia kierowcę w celu wykonania przewozu, musi wyposażyć go na drogę we wszystkie potrzebne dokumenty. Jeśli kierowca generalnie pracuje gdzie indziej, powinien stamtąd mieć zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu.

Indywidualny rozkład czasu pracy uchroni od powstania nadgodzin

Pracodawca uniknie naruszenia doby pracowniczej przez kierowcę i płacenia za dodatkowe godziny pracy, jeśli wprowadzi indywidualny rozkład czasu pracy.Aby rozliczyć czas pracy kierowców i ustalić uprawnienia do wynagradzania za pracę w nadgodzinach, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Doba zaczyna się o zaplanowanej godzinie rozpoczęcia pracy w danym dniu, a nie o godzinie, w której kierowca faktycznie zaczął pracę. Inaczej liczy się pracę w niedzielę. Jest to okres od godziny 6.00 w niedzielę do godziny 6.00 w poniedziałek, chyba że pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych ustalił inne pory trwania niedzieli.

Ewidencja czasu pracy pracownika, który nie jest zatrudniony na stanowisku kierowcy, ale sporadycznie wykonuje przewozy

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie zabraniają, aby pracownik, w ramach zawartego stosunku pracy, wykonywał dodatkowo pracę kierowcy. W zawartych umowach o pracę spotykamy takie stanowisko jak magazynier-kierowca. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób ewidencjonować czas pracy pracownika zatrudnionego na takim stanowisku.

*I* Wysokość opłat drogowych w Wielkiej Brytanii

Chcąc zajmować się przewozem osób lub towarów na terytorium Wielkiej Brytanii, trzeba wziąć pod uwagę, że w tym kraju obowiązuje podatek drogowy HGV LEVY, który uiszcza się poprzez zakup winiety. Opłatę wnosi się od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton wzwyż. Obowiązkowo należy uregulować należność przed wjazdem na terytorium GB.

*I* Przejazd pojazdem z miejsca zakupu do firmy

Zakup nowego pojazdu wiąże się w niektórych przypadkach z potrzebą przejechania nim osobiście lub przy pomocy innej osoby. Jeżeli będzie to przejazd bez żadnego ładunku, może być wykonany z miejsca zakupu do bazy pojazdu (miejsca zamieszkania), bez potrzeby posiadania jakichkolwiek dokumentów związanych z działalnością.