Zleceniobiorcy kierującemu autem poniżej 3,5 tony trzeba dostosować wynagrodzenie do niemieckiej płacy minimalnej

Kierowcy zatrudnionemu na umowę-zlecenia, który wykonuje przewozy towarów samochodem o masie poniżej 3,5 tony do Niemiec oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej, należy wypłacać kierowcy minimalne wynagrodzenie przewidziane w niemieckich przepisach, tj. 8,5 euro brutto za godzinę pracy na terenie Niemiec. Niemieckie przepisy nie przewidują żadnych wyłączeń ze względu na czas przejazdu na terenie Niemiec oraz ze względu na ładowność samochodu.

Wpis punktów karnych do ewidencji ma jedynie charakter techniczny, będący skutkiem naruszenia przepisów ruchu drogowego

Policjant może wpisać punkty karne do ewidencji niezależnie od tego czy wcześniej wpisał je na mandacie karnym, czy nie. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Wniosek do RPO nie wstrzymuje skierowania na badania psychologiczne kierowcy

Wniosek kierowcy do rzecznika praw obywatelskich o kasację wyroku zakazującego prowadzenia pojazdów nie może być podstawą do zawieszenia postępowania w sprawie skierowania tego kierowcy na badania psychologiczne. Tak orzekł WSA w Kielcach.

Według Francji dyspozycja w załodze to nie przerwa

Zła wiadomość dla przewoźników jeżdżących do Francji – francuskie służby kontrolne coraz częściej nakładają kary za brak 45-minutowej przerwy podczas jazdy w podwójnej obsadzie. Francja nie wprowadziła żadnych nowych przepisów dotyczących tego zagadnienia, więc nie wiadomo, skąd wzrost mandatów.

W jaki sposób obliczyć urlop wypoczynkowy kierowcy, który odchodzi z pracy w trakcie roku

W razie ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego i podjęcia nowej pracy w tym samym roku, a także w razie nawiązania stosunku pracy z kolejnym pracodawcą w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustało zatrudnienie z poprzednim pracodawcą – urlop przysługuje w wymiarze proporcjonalnym.

Straż miejska będzie mogła odholować samochód nie tylko z ulicy

Będzie więcej miejsc, z których będzie możliwe odholowanie samochodu – nie tylko z ulicy, lecz także z pasa drogowego − np. z zatoki autobusowej, parkingu, pobocza. Nad zmianą przepisów w tym zakresie pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozszerzenie działalności na kierowanie autobusem

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z transportem i chce rozszerzyć swoją działalność o usługowe kierowanie autobusem, musi pamiętać o spełnieniu określonych warunków. Przede wszystkim musi uzyskać odpowiednie kwalifikacje, jak też dokonać stosownego wpisu w zakresie PKD.

Płaca minimalna we Francji będzie obowiązywała już od 1 lipca 2016 r.

9,61 euro – taką stawkę za godzinę będą musieli otrzymać Polscy kierowcy jadący do Francji. Co ważne, aby wypłacić mu dodatek, przewoźnik będzie miał obowiązek zweryfikować, do której klasy pracowników zakwalifikować kierowcę.

Przyczepę o dmc 2,5 t mogą ciągnąć trzy rodzaje pojazdów

Jeśli dopuszczalna masa całkowita przyczepy wynosi 2500 kg, nie jest ona lekka, ponieważ przekracza 750 kg. Przepisy przewidują, że mogą ją ciągnąć trzy rodzaje pojazdów.

Praca w godzinach ponadwymiarowych a praca w nadgodzinach

Godziny ponadwymiarowe występują wyłącznie przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy. Są to godziny pracy powyżej wymiaru przewidzianego dla danego etatu, ale w wymiarze mniejszym niż przewidziany dla całego etatu i nieprzekraczającym ogólnie obowiązujących norm czasu pracy, takie godziny bowiem automatycznie stają się godzinami nadliczbowymi. Godziny ponadwymiarowe rekompensowane są wyłącznie wynagrodzeniem, natomiast w zamian za nadgodziny można udzielić czasu wolnego lub wypłacić odpowiednie wynagrodzenie.