Zatrzymanie prawa jazdy za zbyt szybką jazdę. Sprawdź, czy zawieszenie postępowania pomoże kierowcy

Niektóre wojewódzkie sądy administracyjne zawieszają postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Niestety, kierowcom niewiele to pomoże. Sprawdź, dlaczego.

Sprawdź, które dni należy wczytywać z kart kierowców

W jednym z wyroków WSA w Gliwicach sąd stwierdził, że pojęcie „dni zarejestrowanej działalności” to nie są dni kalendarzowe, lecz dni aktywności zarejestrowane za pomocą tachografu. Dowiedz się, jak sąd uzasadnił takie stanowisko.

Sprawdź, kiedy kierowca powinien przejść wstępne szkolenie i uniknij kary PIP

Nim pracownik przystąpi do pracy, powinien odbyć szkolenie, dotyczy to również kierowców. Pracodawca jest bowiem obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Sprawdź, jak uniknąć kar za utratę ładunku

Wykonując usługę przewozu towaru, przewoźnik musi liczyć się z możliwością jego utraty. Nawet zachowanie należytej staranności nie gwarantuje w stu procentach, że przykładowo ładunek nie zostanie ukradziony. W takim przypadku nadawca z pewnością zdecyduje się na reklamację usługi i obciążenie kosztami utraconego towaru przewoźnika. Sprawa jest prosta, jeśli w umowie przewozu znajdowały się stosowne zapisy na tę okoliczność. Co jednak, jeśli nie ustalono żadnych kar umownych?

Sprawdź, jak poprawnie naliczać dodatki za nadgodziny kierowcy sporadycznie podróżującego do Francji

Obwiązujące od niedawna przepisy dotyczące płacy minimalnej we Francji budzą wiele wątpliwości odnośnie do prawidłowego obliczania wynagrodzenia kierowcy. Podobnie jest z rozliczaniem dodatków za nadgodziny. Przykładowo kierowca przepracował na terenie Francji 2 dni, w pierwszym wykonując zadania przez 10 godzin, w drugim przez 3 godziny. Sprawdźmy, jak w takim przypadku liczyć dodatki za nadgodziny.

Sprawdź, czy Twój kierowca dostanie podwójną karę za podobne wykroczenia

W resorcie spraw wewnętrznych i administracji trwają prace nad zmianą zasad przyznawania, sumowania i anulowania punktów karnych. Według nowych przepisów ma zniknąć problem dublowania kar za podobne wykroczenia. Sprawdźmy, jakie mają być kary po zmianach.

Sprawdź, czy kierowca na zleceniu może wykonywać przewozy na potrzeby własne

Przedsiębiorca wykonujący przewozy na potrzeby własne, który posiada uprawnienia do wykonywania transportu drogowego, nie musi posiadać zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Jeśli natomiast chodzi o kierowców takich przedsiębiorstw, to przepisy jednoznacznie określają, na jakich warunkach mogą wykonywać przewozy na potrzeby własne. Sprawdźmy, jakie to warunki.

Sprawdź, co zawiera dokumentacja pokontrolna PIP i jak wnieść do niej zastrzeżenia

Celem kontroli inspektora pracy są ustalenia w obszarze szeroko rozumianego prawa pracy – w tym bhp oraz udokumentowanie tego, co udało się ustalić. Dokumentacja pokontrolna jest podstawą dla wydanych w następstwie kontroli środków prawnych. Warto się z nią dobrze zapoznać – a jeżeli jest to uzasadnione – wnieść do niej zastrzeżenia.

Odwołanie kierowcy z urlopu – sprawdź, kiedy jest możliwe i jakie będzie miało konsekwencje

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie każdego pracownika. Jego wymiar zależy od stażu pracy. Przepisy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu. Nakładają jednocześnie na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez podwładnego, a które mają bezpośredni związek z odwołaniem. Nie zawsze więc powstaną takie koszty. Odwołanie powinno być uzasadnione wystąpieniem określonych okoliczności, które wymagają obecności pracownika w zakładzie. Przepisy w tym zakresie mają charakter ogólny, nie wskazują zatem praktycznych przypadków uzasadniających odwołanie z urlopu. Sprawdźmy więc, kiedy będziesz mógł odwołać kierowcę z wypoczynku.

Odpoczynki w podróży służbowej – o czym warto pamiętać

Podróż służbowa kierowcy trwa nieprzerwanie od momentu opuszczenia na polecenie pracodawcy miejscowości, w której znajduje się jego siedziba lub np. baza transportowa, do momentu powrotu do tej miejscowości po zakończeniu zadania lub zadań przewozowych. Sprawdź, jakie odpoczynki przysługują wtedy kierowcy.