Lista odstępstw od norm czasu jazdy wprowadzonych w krajach UE w związku z epidemią [AKTUALIZACJA]

Do listy krajów, które zezwalają na odstępstwa od limitów czasu jazdy, przerw i odpoczynków, doszła Szwajcaria. Finlandia przedłużyła swoje odstępstwa, a Hiszpania nie tylko przedłużyła, ale tez doprecyzowała.

Wcześniej Niemcy 20 marca znieśli limity dotyczące kabotażu, żeby zapewnić regularne dostawy do sklepów. Jednak po tygodniu, pod naciskiem lokalnych firm transportowych, wycofali się z tego. Nadal więc w Niemczech obowiązują te same ograniczenia, dotyczące kabotażu, co przed epidemią.

Łotwa zezwoliła kierowcom na odstępstwa od rozporządzenia nr 561/2006. Uaktualnioną listę odstępstw znajdziesz poniżej.

Odstępstwa od stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r.

Nazwa państwa

Czas obowiązywania odstępstwa

Kategoria transportu/kierowców

Jakie odstępstwa są dozwolone

Austria

16/03/2020 – 14/04/2020

wszyscy kierowcy

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin do 100 godzin;

- art. 7: wydłużenie okresu prowadzenia bez przerwy do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin,

- art. 8 (6): przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinych okresów

Belgia

19/03/2020 – 30/04/2020

kierowcy wykonujący transport żywności, leków i sprzętu medycznego

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin do 96 godzin;

- art. 8 (6): przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinych okresów

26/03/2020 – 25/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport drogowy

- art. 8 (8) zwolnienie z zakazu odbywania w kabinie pojazdu regularnych odpoczynków tygodniowych

01/04/2020 – 30/04/2020

transport podstawowych towarów i leków

- art. 8 (6): skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 do 24 godzin – skrócenie nie musi być rekompensowane

Bułgaria

19/03/2020 – 13/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 7: wydłużenie okresu prowadzenia bez przerwy do 5,5 godziny;

- art. 8 (6): skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 do 24 godzin

Chorwacja

18/03/2020 – 16/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport artykułów pierwszej potrzeby: żywności i artykułów do powiązanych branż, żywności dla zwierząt, paliw, surowców, leków i sprzętu medycznego, sprzętu dla szpitali

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać

rekompensaty;

Czechy

16/03/2020 – 14/04/2020

wszyscy kierowcy

- całkowicie zawieszone stosowanie art. 6–9

Dania

23/03/2020 – 11/04/2020

cały krajowy transport towarów i pasażerów w Danii

- art. 8 (6): odstępstwo od przepisu dotyczącego tygodniowego odpoczynku

Finlandia

27/03/2020 – 25/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać

rekompensaty;

Francja

21/03/2020 – 19/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

- art. 6 (1): wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 10 godzin lub 11 godzin dwa razy w tygodniu;

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin do 102 godzin;

Grecja

19/03/2020 – 17/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (1): wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;

- art. 7: wydłużenie okresu prowadzenia bez przerwy do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin,

- art. 8 (6): przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinych okresów

Hiszpania

29/03/2020 – 12/04/2020

cały transport towarów na terenie Hiszpanii

- art. 6 (1): limit czasu prowadzenia pojazdu może być przedłużony, pod warunkiem że przestrzegane będą normy dotyczące przerw i odpoczynków;

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać

rekompensaty;

- art. 8 (8) zwolnienie z zakazu odbywania w kabinie pojazdu regularnych odpoczynków tygodniowych

Irlandia

18/03/2020 – 16/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (3): dwutygodniowy limit jazdy podniesiony z 90 do 112 godzin,

- art. 8 (6): wystarczą tygodniowe odpoczynki skrócone zamiast regularnych i nie wymaga się odebrania za nie rekompensaty, ale nie ma odstępstwa od

wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po upływie 6 okresów 24-godzinnych

Luksemburg

19/03/2020 – 17/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): podniesienie dwutygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 8 (6): odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinnych okresów

Łotwa

27/03/2020 – 25/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): podniesienie dwutygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać

rekompensaty;

Malta

18/03/2020 – 16/04/2020

międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

Niderlandy

14/03/2020 – 01/06/2020

dostawy żywności, paszy, zwierząt, leków, produktów medycznych, odpadów, artykułów higienicznych oraz paliw i produktów ropopochodnych

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): podniesienie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): podniesienie dwutygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 8 ust. 6: rozpoczęcie tygodniowego odpoczynku po siedmiu 24-godzinnych okresach;

Niemcy

18/03/2020 – 17/04/2020

transport podstawowych towarów, takich jak żywność, lekarstwa, medyczne wyposażenie ochronne i paliwa

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin dozwolone nie więcej niż pięć razy w tygodniu;

- art. 8 (6): możliwość skorzystania z dwóch skróconych tygodniowych odpoczynków z rzędu, pod warunkiem że:

- kierowca korzysta z przynajmniej czterech tygodniowych okresów odpoczynku w ciągu czterech kolejnych tygodni, z czego przynajmniej dwa są regularne;

- rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku będzie wykorzystana przed kolejnym tygodniowym okresem odpoczynku

Norwegia

14/03/2020 – 13/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

- art. 8 (6): wystarczy co najmniej jeden skrócony tygodniowy odpoczynek co tydzień przez cały okres zwolnienia

- art. 6: dozwolone jest wydłużenie dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego okresu prowadzenia, jeśli zostaną zachowane odpoczynki

Polska

18/03/2020 – 16/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny

Portugalia

23/03/2020

– 06/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy;

- art. 8 (6): odstępstwa od przepisów dotyczących tygodniowego odpoczynku;

Rumunia

18/03/2020

– 16/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

- art. 8 (6): odroczenie tygodniowego odpoczynku powyżej okresu sześciu 24-godzinnych okresów

Słowacja

19/03/2020 – 17/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

Słowenia

16/03/2020 - 14/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin,

- art. 8 (6): przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinych okresów

Szwajcaria

19/03/2020 – 19/04/2020

transport towarów pierwszej potrzeby – tylko po uzyskaniu potwierdzającego to certyfikatu Approvisionnenment Économique du Pays (AEP)

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 112 godzin;

- art. 8 (4): można zrobić 5 skróconych dobowych odpoczynków pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi (zamiast trzech);

- art. 8 (6): dwa regularne odpoczynki tygodniowe w kolejnych tygodniach mogą trwać po 36 godzin,

Szwecja

16/03/2020 – 14/04/2020

cały krajowy transport towarów i pasażerów w Szwecji

- art. 8 (2): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać rekompensaty;

- art. 6: dzienne, tygodniowe i dwutygodniowe limity czasu jazdy można wydłużyć, jeśli są przestrzegane

odpoczynki i przerwy

Węgry

21/03/2020 – 19/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 65 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 105 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać rekompensaty;

- art. 8 ust. 6: rozpoczęcie tygodniowego odpoczynku po siedmiu 24-godzinnych okresach

Wielka Brytania

23/03/2020 – 21/04/2020

dostawa żywności, artykułów nieżywnościowych (higiena osobista, papier toaletowy i artykuły do sprzątania) oraz środki farmaceutyczne, jeśli transport następuje do Anglii, Szkocji i Walii:

- do centrum dystrybucji do sklepów (lub centrum realizacji),

- od producenta lub dostawcy do centrum dystrybucji

- od producenta lub dostawcy do sklepu (lub centrum realizacji)

- pomiędzy centrami dystrybucyjnymi a węzłem komunikacyjnym

- dostawy hubów transportowych do sklepów;

odstępstwa nie są dozwolone dla kierowców wykonujących

dostawy bezpośrednio do konsumentów

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin

LUB

- art. 8 ust. 6: rozpoczęcie tygodniowego odpoczynku po siedmiu 24-godzinnych okresach; ale w ciągu dwóch tygodni nadal są wymagane dwa regularne tygodniowe odpoczynki lub regularny i skrócony odpoczynek;

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin.

- art. 6 (3): wydłużenie dwutygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

Autor:   Kancelaria Błach Dynerowicz Bujak i Aldona Kapica