WYDANIE ONLINE

Gdy kierowca naruszy swoje obowiązki pracownicze, firma może wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Będą one zależały od rodzaju winy i tego, czy kierowca działał specjalnie.

czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to najsurowsza z możliwych sankcji. Pracodawca może ją zastosować tylko w trzech sytuacjach. Ponadto ma miesiąc, żeby rozstać się w ten sposób z podwładnym.

czytaj więcej »

Jeśli naruszenia są cięższe, jest ich więcej albo gdy stosowane wcześniej środki dyscyplinujące nie przyniosły skutku, pracodawca może zwolnić kierowcę.

czytaj więcej »

Nie można przerzucać odpowiedzialności za źle wykonaną usługę na całą brygadę. Jeśli więc pracodawcy nie uda się ustalić winnego, nie może obniżyć lub nie wypłacić pensji.

czytaj więcej »

Naruszenie obowiązków jest ciężkie, gdy jest wynikiem umyślnego działania kierowcy lub jego rażącego niedbalstwa, czyli całkowitego lekceważenia następstw swego działania.

czytaj więcej »

Aby zwolnić kierowcę dyscyplinarnie, pracodawca musi mieć jasne dowody na to, że złamał prawo. Ponadto trzeba rozróżniać, co jest wykroczeniem, a co przestępstwem. Za to pierwsze nie można zwolnić dyscyplinarnie z powodu popełnienia przestępstwa.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca stracił uprawnienia do kierowania pojazdami z własnej winy, to można wręczyć mu „dyscyplinarkę”.

czytaj więcej »

Jeśli okaże się, że dyscyplinarne zwolnienie nie spełnia choć jednego koniecznego warunku, kierowca może wrócić do pracy lub dostać odszkodowanie.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca był odpowiedzialny za załadunek towaru, to wszelkie jego uszkodzenia oraz celowe uchybienia w dostawie zostaną ukarane.

czytaj więcej »

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy oraz załatwianie prywatnych spraw w trakcie czasu pracy to poważne uchybienia.

czytaj więcej »

Kierowcę można zwolnić natychmiast, nawet gdy wcześniej rozwiązano z nim już umowę lub jest na zwolnieniu lekarskim. Jednak muszą być do tego podstawy. W przeciwnym razie będzie trzeba wypłacić odszkodowanie.

czytaj więcej »

Konsekwencje służbowe zależą w dużej mierze od tego, jak kierowca zachowa się w trakcie zdarzenia z udziałem firmowego pojazdu i tuż po nim.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca autobusu narazi życie lub zdrowie pasażerów, może zostać zwolniony z pracy. Natomiast jeżeli pomylił trasę, nie ma powodu, żeby karać go w ten sposób.

czytaj więcej »

Złe, niekulturalne zachowania kierowców wpływają negatywnie na opinię o firmie i na markę pracodawcy. Ponadto ważna jest też lojalność pracownika.

czytaj więcej »

Kierowca, który często choruje, naraża firmę na straty. Jednak z tego powodu można go zwolnić tylko w określonych sytuacjach.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca choruje na tyle często, że pracodawca musi szukać zastępstw, to może dostać wypowiedzenie. Jednak firma musi wziąć pod uwagę całokształt pracy kierowcy.

czytaj więcej »

W zależności od tego, czy klient zgodził się przyjąć wadliwy towar, czy odmówił, firma ma prawo nie wypłacić pensji kierowcy lub stosownie ją obniżyć.

czytaj więcej »

Gdy kierowca w trakcie pobytu na L4 wykonuje czynności, które pogarszają jego zdrowie, firma ma podstawę, aby rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia. Jednak nie wszystkie aktywności chorego będą uzasadniały zwolnienie go z pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca powinien pisemnie zawiadomić kierowcę o tym, że nie dostanie wynagrodzenia lub otrzyma mniejsze. Dokument ten warto przechowywać w aktach osobowych pracownika.

czytaj więcej »

Nawet jeśli uznamy, że czas, który kierowca poświęcił na usuwanie wad, jest czasem pracy, nie musimy wypłacać mu za niego pensji.

czytaj więcej »

Samo stwierdzenie wadliwości towarów lub usług nie jest wystarczające do obniżenia lub niewypłacenia kierowcy pensji. Nie zawsze zła jakość pracy wynika z jego winy.

czytaj więcej »

Potrącając z pensji, trzeba postępować ostrożnie, żeby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Ponadto istotna jest kolejność potrącania.

czytaj więcej »

Kierowcę można ukarać karą porządkową, gdy naruszenie jest niewielkie lub zawinił nieumyślnie. Pracodawca ma 2 tygodnie na wymierzenie kary.O zastosowaniu tej kary trzeba powiadomić pracownika pisemnie.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca zalega z płatnościami firmie lub innej osobie, można mu je potrącić z wynagrodzenia. Jednak należy uważać, gdyż nie wszystkie należności można potrącać.

czytaj więcej »

wiper-pixel