WYDANIE ONLINE

Od kary nałożonej przez GITD na firmę transportową można się odwołać do sądu. Jednak sąd nie orzeka w sprawach merytorycznych, a więc nie stwierdzi, czy inspektor miał rację czy nie. Może natomiast cofnąć sprawę do ponownego rozpatrzenia i to często kończy się obniżeniem kary.

czytaj więcej »

Jeśli trasa przewozu prowadzi poza Unię, nie trzeba wystawiać zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu kierowcy, który miał czas wolny lub wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu.

czytaj więcej »

Często kierowcy próbują ukryć łamanie przepisów w taki sposób, że używają dwóch wykresówek. Na jednej z nich nie wpisują więc swojego nazwiska. Liczą, że najwyżej zapłacą 100 zł za brak danych, a potem są zaskoczeni, gdy dostają 2.000 zł kary.

czytaj więcej »

W większości firm transportowych kontrole znajdują nieprawidłowo opracowane informacje o warunkach zatrudnienia. Najczęstszy błąd to brak indywidualnego dopasowania informacji do zakresu obowiązków kierowcy.

czytaj więcej »

Fakt, że kierowca w przeszłości nie był karany, można potwierdzić w dowolny sposób. Nie trzeba w tym celu składać wniosku o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca w czasie przypadającym na pełnienie dyżuru wykonywał pracę, okres jej wykonywania trzeba zaliczyć do czasu pracy. Ponadto dyżur nie może być na tyle długi, żeby naruszać prawo kierowcy do odpoczynku.

czytaj więcej »

Dobrze dobrany system czasu pracy w firmie transportowej pozwoli wyeliminować godziny nadliczbowe kierowców oraz ograniczyć ilość przestojów.

czytaj więcej »

Przepisy nie nakazują aktualizowania oświadczeń o dodatkowym zatrudnieniu. Dla dobra firmy warto jednak wprowadzić taki obowiązek. Pozwoli to uniknąć błędów w prowadzeniu ewidencji, a tym samym uchronić się przed karami.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca odchodzi z pracy, przedsiębiorca musi przekazać mu kopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych oraz świadectw kwalifikacji zawodowej. Za brak tych dokumentów ITD nie ma prawa nałożyć kary.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma dwa pomysły na rozwiązanie problemu wypłacania kierowcom należności za nocleg spędzony w kabinie pojazdu.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowcy wykonują przewóz w załodze i z jakiejś przyczyny zmienią pojazd na inny, ich pracę nadal trzeba traktować jako jazdę w załodze. Tak samo będzie w sytuacji, gdy jeden z kierowców zostanie zastąpiony innym.

czytaj więcej »

Prawidłowe obliczenie, ile godzin odpoczynku i w jakim czasie kierowca musi odebrać w ramach rekompensaty, jest dość skomplikowane. Można to sobie jednak uprościć, rozpisując plan skróconych odpoczynków tygodniowych i rekompensat.

czytaj więcej »

Planując trasę kierowcy, należy wziąć pod uwagę również okresy oczekiwania na załadunek lub rozładunek. Jeśli bowiem kierowca przekroczy czas pracy, stojąc w kolejce, nie usprawiedliwi się tłumaczeniem, że było to dozwolone odstępstwo z art. 12 rozporządzenia nr 561/2006.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca nie jest w stanie używać tachografu, powinien ręcznie nanosić wpisy na wykresówkę bądź kartę kierowcy, korzystając z funkcji manualnego wprowadzania danych. Nie może jednak dublować zapisów.

czytaj więcej »

Jeżeli tachograf uległ uszkodzeniu, trzeba koniecznie oddać go do naprawy w ciągu 7 dni. W przeciwnym wypadku firma podczas kontroli zapłaci 1.000 zł kary.

czytaj więcej »

Jeżeli ITD nabierze podejrzeń, że dane z karty kierowcy nie były sczytywane terminowo, może wszcząć postępowanie wyjaśniające. Jedynym ratunkiem dla przedsiębiorcy będzie przedłożenie niezbitych dowodów potwierdzających spełnienie tego obowiązku.

czytaj więcej »

Jeżeli podczas jazdy kierowca robił przerwy, ale były one choćby 2 minuty krótsze niż wymagane przepisami i tak zostanie ukarany. Kary za to naruszenie grożą też przedsiębiorcy i zarządzającemu transportem.

czytaj więcej »

Przepisy nie przewidują kar za nieprzechowywanie wydruków z tachografu. Jednak warto je zbierać i trzymać, żeby móc się wybronić przed innymi karami.

czytaj więcej »

wiper-pixel