WYDANIE ONLINE

Ustalenie nadgodzin w podstawowym czasie pracy przysparza najmniejszych problemów praktycznych, gdyż pracodawcę wiążą w tym przypadku jedynie powszechnie obowiązujące normy. W ramach podstawowego czasu pracy kierowca zatrudniony na pełen etat musi mieć planowane 8-godzinne dni pracy, w ramach przeciętnie pięciodniowych tygodni.

czytaj więcej »

System równoważny charakteryzuje możliwość przedłużania dobowego czasu pracy nawet do 12 godzin, przy jednoczesnym rekompensowaniu tego skróconym dobowym wymiarem czasu pracy w innych dniach lub wyznaczaniem kierowcom dodatkowych dni wolnych od pracy. Przedłużenia powinny mieć miejsce na łamach ustalanych dla pracowników rozkładów, ale wobec wyłączenia obowiązku ich tworzenia dla kierowców wykonujących okazjonalny przewóz osób lub przewozy towarowe w równoważnym czasie pracy mogą wynikać z samego wykonania.

czytaj więcej »

Choć możliwość stosowania względem kierowców zadaniowego czasu pracy wynika wprost z przepisów, system ten jest niedostosowany do charakteru ich pracy. Zgodnie z definicją może być stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją. Pracodawca przydziela kierowcy zadania przewozowe w wymiarze umożliwiającym ich realizację w ramach norm czasu pracy, a podwładny sam ustala rozkład czasu pracy w okresie wykonywania zadania przewozowego.

czytaj więcej »

Przerywany i mieszany czas pracy łączy możliwość wyłączenia z czasu pracy przerwy przypadającej w trakcie dniówki roboczej, która rozdziela ją na dwie części. Przerwa ta musi zostać zaplanowana na etapie układania rozkładu, a jej maksymalna długość to 5 godzin. Wyjątek stanowią przewozy regularne osób, w których kierowcy można zaplanować 6 godzin przerwy, o ile jego czas pracy w dobie nie przekroczy 7 godzin.

czytaj więcej »

Nadgodziny to szerokie pojęcie, które obejmuje przypadki wykonywania pracy ponad obowiązujące normy lub przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający ze stosowanego systemu i rozkładu czasu pracy. W efekcie poza klasycznymi przypadkami przekroczenia normy dobowej lub zaplanowanego w rozkładzie na dany dzień przedłużonego wymiaru dobowego oraz rzadszymi nadgodzinami przypadającymi w tzw. czarnych dziurach między dobami, w pojęciu tym mieści się również praca świadczona w dniu wolnym.

czytaj więcej »

Zasady rekompensaty pracy wykonywanej przez kierowców w ramach dni wolnych, czyli niedziele, święta oraz dni wolne wynikające z planowania pracy w przeciętnie pięciodniowych tygodniach (najczęściej soboty) określa Kodeks pracy. W tym zakresie widać analogię do możliwych sposobów rekompensaty klasycznych nadgodziny, gdyż w żadnym z tych przypadków ustawodawca nie zdecydował się na odrębną regulację tej materii w ustawie szczególnej.

czytaj więcej »

Doba pracownicza oznacza 24 godziny licząc od momentu zaplanowanego w rozkładzie rozpoczęcia pracy w danej dniówce. Rodzima definicja doby pracowniczej wywiera poważny wpływ na rozliczenie czasu pracy, gdyż w jej ramach sprawdza się, czy nie doszło do naruszenia 8 godzinnej normy, lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy. Naruszeniem doby pracowniczej będą skutkować przypadki wcześniejszego rozpoczęcia pracy w kolejnej dniówce, niż miało to miejsce w poprzedniej dobie pracowniczej.

czytaj więcej »

Okres rozliczeniowy służy nie tylko planowaniu czasu pracy, ale również cyklicznemu rozliczeniu i zbilansowaniu faktycznego czasu pracy. Można z powodzeniem przyjąć, że krótsze okresy rozliczeniowe są korzystniejsze dla pracownika, gdyż ewentualne przypadki spiętrzenia pracy zostaną szybciej rozliczone. To co korzystne dla pracownika jest jednocześnie niedogodnością dla pracodawcy, który ma mniejsze szanse na wyrównanie czasu pracy, a tym samym ograniczenie puli nadgodzin.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za nadgodziny składa się z dwóch składników. Podstawowym z nich jest normalne wynagrodzenie za nadgodziny, czyli pensja uzyskiwana przez pracownika stale i wypłacane regularnie w stałej wysokości w ustalonych terminach. Elementem normalnego wynagrodzenia może być również premia, jeśli ma charakter stały i nie jest uzależniona od uzyskiwania konkretnych osiągnięć w pracy.

czytaj więcej »

Od początku 2012 r. ustawodawca dopuścił stosowanie wobec kierowców indywidualnego rozkładu czasu pracy. Może on przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w kolejnych dniówkach, a w takim przypadku ponowne wykonywanie przez kierowcę pracy w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Wprowadzenie indywidualnego rozkładu pracy kierowców pozwala więc na rozpoczynanie przez nich pracy bezpośrednio po wykorzystaniu dziennego okresu odpoczynku bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów takiej pracy, przyczyniając się wydatnie do skrócenia okresu niezbędnego do realizacji zadania przewozowego.

czytaj więcej »

Alternatywą dla wypłaty dodatku do normalnego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach jest udzielenie pracownikowi w zamian czasu wolnego od pracy. Może to nastąpić na wniosek podwładnego lub z inicjatywy pracodawcy, a od tego, która strona wystąpi z taką propozycją uzależniono zasady rekompensaty.

czytaj więcej »

Ustawa o czasie pracy kierowców potwierdza możliwość przyznania przedstawicielom tej grupy zawodowej ryczałtu za pracę w nadgodzinach, wyłączając w takim przypadku konieczność ewidencjonowania godzin pracy. W zakresie ustalania i rozliczania tych ryczałtów stosuje się jednak odpowiednio przepisy kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Kierowcy mają kilka dróg dochodzenia wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny. Jeśli są one ewidencjonowane i wykazywane na listach płac, ale z jakichś względów pracodawca nie wypłaca należnego za nie wynagrodzenia, wystarczy skierowanie skargi do PIP. Jeśli liczba nadgodzin i wysokość należnego za nie wynagrodzenia jest bezsporna, inspektor będzie mógł wystawić na nie nakaz zapłaty, zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności.

czytaj więcej »

Jednym z obowiązków pracodawcy jest określenie godzin trwania pory nocnej na potrzeby zakładu. W firmach, w których funkcjonuje regulamin pracy powinno mieć to miejsce w jego treści, a pozostali pracodawcy przekazują kierowcom godziny trwania pory nocnej w informacji o warunkach zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pracownik, który dochodzi w sporze sądowym wyrównania wynagrodzenia za nadgodziny powinien przedstawiać wszelkie dostępne środki dowodowe, w oparciu o które będzie w stanie wykazać fakt świadczenia nadliczbowej pracy oraz jej rozmiary. W takiej sytuacji nie ma wątpliwości co do wysokości roszczeń podwładnego, które mogą być naliczone godzinowo na ogólnych zasadach. W praktyce może się zdarzyć, że pomimo starań pracownik nie będzie w stanie udowodnić faktycznej liczby wypracowanych nadgodzin.

czytaj więcej »

wiper-pixel