WYDANIE ONLINE

Od początku tego roku w Niemczech obowiązuje płaca minimalna. Mimo tego, że Polska nie podziela opinii niemieckiej Administracji Celnej co do zakresu stosowania nowej ustawy, stanowisko naszego zachodniego sąsiada na ten moment pozostaje niezmienne.

czytaj więcej »

Pracownik ma prawo wglądu do jego dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Mimo że przepisy nie pozwalają mu kopiować tych dokumentów, to pracodawca może się na to zgodzić.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwa transportowe w coraz większym stopniu poszukują rozwiązań dotyczących maksymalnego wykorzystania środków transportu. Często pojazdy firm polskich są eksploatowane przez kilka tygodni na terenie innych krajów w Europie Zachodniej, w transporcie międzynarodowym. Jest kilka nowych rozwiązań związanych z wymianą załóg w taki sposób, aby pojazd nie musiał koniecznie zjeżdżać do bazy na terenie kraju macierzystego.

czytaj więcej »

W 2011 roku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu (UE) nr 1266/2009 z 16 grudnia 2009 r. zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące reguł rejestracji aktywności kierowcy zapisywanych na karcie kierowcy oraz pamięci masowej tachografu, a dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, prac innych, dyspozycji i odpoczynku. Używając pojęć w praktyce stosowanych przez środowisko transportowe wprowadzono regułę  tzw. „jednej minuty”.

czytaj więcej »

W przypadku zatrudnienia kierowcy na umowę zlecenie do przewozu osób nie trzeba prowadzić dla niego akt osobowych. Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia zleceniodawcy z obowiązku prowadzenia dokumentacji dla takiego kierowcy.

czytaj więcej »

Nietrafne jest stanowisko, że wyłączeniu z art. 13 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 561/2006 podlegają jedynie sytuacje, gdy zbierane i wywożone są odpady z gospodarstw domowych, czyli z posesji na których zlokalizowane są budynki mieszkalne i których mieszkańcy są wytwórcami odpadów. Bez uwzględnienia sytuacji, gdy wytwórcami odpadów są podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

Nie można uzyskać licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu osób pojazdami o liczbie miejsc do 9. Zatem inspektorzy nie będą jej żądać przy kontroli. Mimo to warto mieć dokument potwierdzający międzynarodowy charakter przewozów.

czytaj więcej »

Kierowca, który rozpocznie dzienny okres prowadzenia np. o godzinie 05:00 i będzie prowadził pojazd tylko przez 2 godziny, czyli do 07:00, po czym odbierze 9-godzinny odpoczynek, może zacząć kolejny dzienny okres prowadzenia i jechać ponownie 9, a nawet 10 godzin.

czytaj więcej »

Przepisy mają wejść w życie już w 14 dni od dnia ogłoszenia. Pośpiech jest podyktowany wszczęciem przez komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce o niewdrożenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

czytaj więcej »

W dniu 10 lutego 2015 r. wniosek w tej sprawie wniósł Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska".

czytaj więcej »

Pracodawca zatrudniając kierowcę na podstawie umowy cywilnoprawnej na wykonanie usługi prowadzenia pojazdu nie ma obowiązku wypłacania mu diety i ryczałty za noclegi.

czytaj więcej »

Komisja Europejska wszczęła wobec niemieckich przepisów o stawce minimalnej procedurę EU Pilot, która ma wyjaśnić, czy przepisy te są zgodne z prawem UE. Komisja może wydać decyzję w tej sprawie dopiero po uzyskaniu stanowiska strony niemieckiej.

czytaj więcej »

Doba świąteczna co do zasady obejmuje 24 godziny licząc od 6:00 w niedzielę. Pracodawca może jednak ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej, jeśli te godziny nie odpowiadają specyfice pracy zakładu.

czytaj więcej »

wiper-pixel