WYDANIE ONLINE

Do niedawna powszechnie przyjmowało się, że każdy przejazd przez miejscowość, w której znajduje się siedziba lub inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, przerywa podróż służbową, a kolejny jej odcinek liczy się odrębnie. Odmienne stanowisko zaprezentował jednak GIP uznając, że te odcinki podróży służbowej stanowią całość i powinny być traktowane jako jedna podróż służbowa.

czytaj więcej »

Gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten może przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koję lub kuszetkę.

czytaj więcej »

Nadal pojawiają się wątpliwości w zakresie stosowania przepisów dotyczących określania czasu pracy kierowców. Wśród opinii przewoźników oraz kierowców można znaleźć zupełnie rozbieżne stanowiska w kwestii prawidłowego określenia momentu rozpoczęcia pracy kierowcy. Niewłaściwa interpretacja związana jest najczęściej z brakiem znajomości definicji, które w sposób jednoznaczny rozstrzygają zagadnienie.

czytaj więcej »

Właściciele firm transportowych zastanawiają się, czy od 2 marca 2015 r. nie mają już obowiązku wystawiania kierowcom zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Zgodnie ze sprostowaniem do nowego rozporządzenia (UE) nr 165/2014 tylko w niektórych sytuacjach przewoźnik może go kierowcy nie wystawić.

czytaj więcej »

Przepisy nie precyzują niektórych kwestii dotyczących tego dokumentu. W szczególności nie jest do końca wyjaśnione, kto w firmie taki dokument może wystawić. Ustawa wspomina tylko, iż taki dokument może wystawić przedsiębiorca.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają wzoru ewidencji nieobecności kierowcy w pracy poprzestając na wprowadzeniu wymogu, zgodnie z którym ewidencjonując nieobecności pracodawca powinien rejestrować ich rodzaj i wymiar. Na pewno ewidencja powinna  odzwierciedlać dane, które deklarujemy w wystawianych kierowcom zaświadczeniach o rodzaju prowadzonej działalności.

czytaj więcej »

W sytuacji ujawnienia w trakcie kontroli drogowej ITD kilku naruszeń ustawy o transporcie drogowym inspektor ITD może nałożyć dwa i więcej mandatów dla osoby zarządzającej transportem – każda w wysokości 2.000 zł. Inspektor nie jest ograniczony zapisem art. 92 ust. 3, z którego miałaby wynikać maksymalna, łączna kara w tej wysokości.

czytaj więcej »

Dla zastosowania przerwy w prowadzeniu pojazdu, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nie ma znaczenia, czy kierowca jest zatrudniony przez przedsiębiorstwo, czy też jest współwłaścicielem lub właścicielem tego przedsiębiorstwa. W przypadku zastosowania przerwy dzielonej nie ma możliwości zmiany długości poszczególnych części przerwy.

czytaj więcej »

Firmy transportowe spotyka często przykra niespodzianka, ponieważ kierowcy w trasie, chcąc zyskać na czasie, dopuszczają sią różnego rodzaju manipulacji w pracę tachografu. Wykrycie takich nielegalnych praktyk przez służby kontrolne skutkuje wysokimi karami, a firma i zarządzający transportem trafiają na „czarną listę”.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca nie wymieni na czas karty kierowcy, nie może prowadzić pojazdu z tachografem cyfrowym.

czytaj więcej »

Rozliczanie wolnego kierowcy zatrudnionego w systemie równoważnym musi odbywać się w określonej kolejności. Najpierw pracodawca powinien udzielić wolnego w soboty, potem niedziele a na końcu rozlicza nadgodziny z innych dni tygodnia.

czytaj więcej »

Francuski projekt nawiązuje do rozwiązania przyjętego przez Niemcy. Podstawowa różnica polega jednak na tym, że w przypadku Niemiec wprowadzona tam stawka minimalna dotyczy  wszystkich pracowników, natomiast w przypadku Francji stawka ta ma obejmować wyłącznie branżę transportową.

czytaj więcej »

wiper-pixel