WYDANIE ONLINE

Przewoźnik, który wykonuje transporty na terenie Niemiec, jest zobowiązany dokonać stosownego powiadomienia władz niemieckich przed rozpoczęciem operacji transportowej. Powiadomienia tego dokonuje się na formularzu 033037 (mobil) dotyczącym tzw. pracowników mobilnych.

czytaj więcej »

Obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące wymiarów czasów jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy wykonującego przewozy drogowe określone są w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Żadne z wyłączeń stosowania tych przepisów - wymienionych w art. 3, oraz w art. 13 - nie obejmują autokarowych przewozów okazjonalnych.

czytaj więcej »

To przedsiębiorca musi wykazać, że wykonywane przez niego przewozy objęte są wyłączeniem określonym w art. 13 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 561/2006. To przedsiębiorca wywodzi skutki prawne wynikające z tego przepisu i to jemu znane są okoliczności, które pozwalają zastosować wyłączenie m. in. z obowiązku zachowania przerw w prowadzeniu pojazdu oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

czytaj więcej »

Od 2 marca 2015 r. przewoźnicy nie mają obowiązku wystawiania zaświadczeń dla udokumentowania odpoczynków dziennych i tygodniowych kierowców. Jeśli więc zatrudniony kierowca potrafi prawidłowo rejestrować wszystkie wymagane aktywności, można zrezygnować z wystawiania zaświadczeń.

czytaj więcej »

W ciągu tygodnia kierowcy mogą jeździć na zmianę jednym pojazdem, o ile stosują się do przepisów dotyczących odpoczynków. Za skrócenie odpoczynku tygodniowego kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 400 zł, natomiast przedsiębiorca - karą administracyjną w wysokości 750 zł.

czytaj więcej »

Zarówno przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/1985, jak i przepisy ustawy o czasie pracy kierowców nie formułują wprost obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców (tak jak w przypadku wykresówek) zaświadczeńonieprowadzeniu pojazdu, wydawanych kierowcy. Nakładają jednak na niego obowiązek posiadania dokumentacji pozwalającej skontrolować całościowo przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowcy i zachowania obowiązujących norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku.

czytaj więcej »

Dość często powtarzającym się problemem, który pojawia się w sądach administracyjnych, jest zagadnienie związane z wystawianiem zaświadczenia nowozatrudnionemu kierowcy o nieprowadzeniu pojazdu za okres sprzed jego zatrudnienia.

czytaj więcej »

Takie rozwiązanie przewidziano w projekcie zmian w Kodeksie pracy opracowanym przez ministerstwo gospodarki. Nowelizacja ma na celu ograniczenie kosztów ponoszonych przez pracodawców z tytułu przechowywania dokumentacji płacowej oraz akt osobowych pracowników.

czytaj więcej »

W związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2015 r. minimalną płacą w Niemczech (tzw. MiLoG) pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące naliczania minimalnej stawki 8,50 Euro. Czy pracodawca płaci wynagrodzenie w takiej wysokości tylko za czasu pracy netto, czy również za okres, kiedy kierowca przebywa na terenie Niemiec?

czytaj więcej »

Zgodnie z niemieckimi przepisami, tj. § 2 ust. 1 ustawy o płacy minimalnej, Mindestlohngesetz (MiLoG) pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi płacę minimalną. Chodzi tu zarówno o pracodawcę niemieckiego jak i pracodawcę spoza Niemiec oraz każdy rodzaj wykonywanej pracy.

czytaj więcej »

Do płacy minimalnej można zaliczyć wyłącznie składniki wynagrodzenia za normalnie świadczoną pracę. Dodatkowe świadczenie za urlop i nagroda roczna do takich składników się nie zaliczają.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, mimo posiadania odpowiednich urządzeń koniecznych do prawidłowego pobierania danych, często z powodu niejednoznaczności przepisów zdaniem Inspekcji Transportu Drogowego nie mieszczą się w wymaganych przepisami europejskiego prawa terminach. Z tego powodu kary związane z terminowością pobrań są jednymi z najpopularniejszych naruszeń wykrywanych podczas kontroli w przedsiębiorstwie.

czytaj więcej »

wiper-pixel