WYDANIE ONLINE

Francuskie Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii wyjaśnia powody wprowadzenia sankcji za regularny odpoczynek tygodniowy w pojeździe. Chodzi o sankcje zawarte w art. 15 ustawy o zwalczaniu nielojalnej konkurencji społecznej.

czytaj więcej »

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji nagłych i nie dających się przewidzieć. Okolicznością taką nie będzie więc dojazd do bezpiecznego miejsca parkingowego dla zabezpieczenia ładunku, ponieważ obowiązki przewoźnika wykonującego przejazd obejmują również zapewnienie miejsc parkingowych i jest to okoliczność przewidywalna.

czytaj więcej »

Kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób autokarem w drodze odstępstwa może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca przejmuje pojazd z tachografem cyfrowym w miejscu, do którego dowieziono go innym samochodem, wówczas czas takiego dojazdu nie jest czasem odpoczynku. Czas spędzony na dojeździe powinien być oznaczony jako „dyspozycyjność”.

czytaj więcej »

Firmy nie powinny bagatelizować obowiązku kalibracji tachografów choćby z powodu konsekwencji kar, jakie są nakładane za jej brak. Koszty wynikające z niedopilnowania terminu kalibracji lub zaistnienia okoliczności jakie powodują, że legalizacja ta traci swoją ważność, to 2.000 zł dla osoby zarządzającej w firmie oraz 1.000 zł dla przedsiębiorstwa. Biorąc te koszty pod uwagę warto znać zasady, jakie obowiązują w obecnych wymaganiach prawnych dotyczących kalibracji.

czytaj więcej »

Postęp technologiczny oraz wzrost konkurencyjności w branży TSL wymusiły zmiany dotyczące sposobu rejestrowania aktywności kierowcy. Tachograf, pełniący funkcję kontrolno-pomiarową, wciąż ewoluuje, jednak w wielu przypadkach urządzenia analogowe nadal cieszą się niesłabnącą popularnością. Po części z powodu łatwej obsługi, po części z powodu wysokiego kosztu związanego z zakupem nowego taboru. Dla kierowców nieznających dotąd tachografu cyfrowego, przywiązanie do urządzenia analogowego jest czymś zupełnie naturalnym.

czytaj więcej »

ITD nie może dwukrotnie karać przewoźnika za to samo zachowanie, nawet jeżeli kary te określają dwa różne przepisy ustawy o transporcie drogowym. W sytuacji, gdy nieokazanie danych z tachografu cyfrowego spowodowane było niewczytaniem tych danych, kara powinna zostać nałożona tylko za naruszenie obowiązku wczytania danych z tachografu (l.p. 6.3.12. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym), a nie także za nieokazanie tych danych (l.p. 6.3.7. załącznika nr 3 do utd).

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej. Nowe przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową na poziomie nie mniejszym niż 8,50 euro budzą zrozumiałe zastrzeżenia polskiej branży transportowej.

czytaj więcej »

W kraju coraz większą grupę kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 tony stanowią pracownicy zza naszej wschodniej granicy. Pomimo że procedura zatrudnienia osoby spoza UE nie jest prosta z powodu deficytu doświadczonych szoferów na rynku polskim, część firm nie ma innego wyboru, jak tylko wspomóc się importowaną siłą roboczą. Aby tego typu praktyki nie zakończyły się bolesnymi karami podczas kontroli Itd., polski przewoźnik musi pamiętać, że dla kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, stosuje się przepisy Unii Europejskiej dotyczące świadectwa kierowcy.

czytaj więcej »

Dnia 11 maja 2015 r. norweski Komitet ds. Upowszechnionych Umów Zbiorowych (Tariffnemnda) uchwalił rozporządzenie wprowadzające płacę minimalną dla zawodowych kierowców w wysokości 158,32 NOK za godzinę. Nowe przepisy zostały ogłoszone 28 maja br. i wejdą w życie 1 lipca 2015 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel