WYDANIE ONLINE

Inspektorzy Transportu Drogowego w 2014 roku skontrolowali ponad 200 tys. pojazdów oraz ponad 2,5 tys. firm. Znaczna część z tych kontroli zakończyła się nałożeniem na firmę lub zarządzającego transportem wysokich kar pieniężnych. Części z nich można było uniknąć, lecz wskutek niewiedzy lub lęku kontrolowani nie wnieśli w odpowiednim czasie uwag do protokołu kontroli. Oczywiście nie zawsze wniesienie uwag skutkuje odstąpieniem od nałożenia kary, ale czasami może pomóc.

czytaj więcej »

W prawie obowiązuje zasada, w myśl której komu wolno więcej, wolno też mniej. Skoro żaden przepis nie nakazuje, aby odpoczynek tygodniowy kierowcy odbierali jednocześnie, a wszystkie przepisy regulują normy odnośnie pojedynczego kierowcy, a nie ich grupy czy załogi, nie ma przeszkód, aby jeden członek załogi skorzystał z odstępstwa, a drugi nie. 

czytaj więcej »

Pracę w godzinach nadliczbowych należy zrekompensować. Można tego dokonać w dwojaki sposób – albo oddaniem w zamian czasu wolnego, albo wypłacając odpowiednie wynagrodzenie. W stosunku do kierowców, z uwagi na charakter pracy, możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach w formie ryczałtu. Ważne jest więc ustalenie obowiązujących zasad rekompensaty pracy nadliczbowej, sposobu jej wynagradzania oraz ustalenie rocznego limitu godzin nadliczbowych.

czytaj więcej »

W przypadku wykonywania przewozów na liniach regularnych, również regularnych specjalnych do 50 km, nie ma obowiązku używania wykresówek. Nie trzeba więc przechowywać tarczek zawierających rejestrację czasu pracy kierowców wykonujących przewozy na takich trasach.

czytaj więcej »

Wkrótce zmiana przepisów o tachografach. Za manipulowanie przy tych urządzeniach będzie grozić kara więzienia, a koszty kontroli – w razie wykrycia naruszenia - pokryje przewoźnik.

czytaj więcej »

Czas odpoczynku kierowcy rozpoczyna się od chwili przełączenia tachografu na symbol łóżka. Przypadająca w trakcie tego odpoczynku czynność wylogowania karty z tachografu odpoczynku tego nie przerywa.

czytaj więcej »

Jeżeli pojazd jest wyposażony w 11 miejsc siedzących wraz z kierowcą ma zamontowany tachograf cyfrowy i jest wykorzystywany w przewozach drogowych zarobkowych (transporcie drogowym) to obowiązek pobierania danych z tachografu cyfrowego istnieje co najmniej raz na 90 dni.

czytaj więcej »

Szwajcaria nie jest państwem członkowskim Wspólnoty Europejskiej, ale jest stroną układów i porozumień z Unią Europejską. Oznacza to, że większa część prawa wspólnotowego ma zastosowanie również na terytorium Szwajcarii. Między innymi od 1 listopada 2008 r. jest stroną układu z Schengen. Akceptowane są na jej terytorium przepisy rozporządzeń unijnych odnoszących się do transportu drogowego, w tym kwestie dotyczące czasu pracy czy dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

czytaj więcej »

Zaświadczenia o działalności są, obok wykresówek i karty kierowcy, podstawowym sposobem dokumentowania rodzajów i okresów aktywności kierowcy. Popularne „urlopówki” czy „weekendówki” już od kilku lat funkcjonują w świadomości uczestników przewozu drogowego jako nieodzowny dokument potwierdzający aktywności kierowcy w okresie, kiedy nie wykonuje on swojej podstawowej pracy i nie używa tachografu.

czytaj więcej »

Jeśli z umowy wynika, że przewozy mogą podlegać zmianom w zakresie organizacji i tras w zależności od potrzeb zamawiającego, nie wyklucza to uznania tych przewozów za regularne specjalne. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

Francuskie Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii podał wyjaśnienia dotyczące powodów wprowadzenia sankcji za regularny odpoczynek tygodniowy w pojeździe. Chodzi o sankcje zawarte w art. 15 ustawy o zwalczaniu nielojalnej konkurencji społecznej.

czytaj więcej »

Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w okresie wakacyjnym jest zakaz poruszania się samochodami ciężarowymi. Od tego zakazu istnieją jednak wyjątki.

czytaj więcej »

Francuski odpowiednik MiLoG-u został przyjęty 10 lipca 2015 r. Nowe przepisy prawdopodobnie wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Ograniczenie maksymalnego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy obowiązuje kierowców niezależnie od tego, czy pozostają w zatrudnieniu na rzecz jednego, czy kilku pracodawców. W ten sposób ustawodawca starał się ograniczyć wymiar ewentualnego dodatkowego zatrudnienia kierowców. Od 16 lipca 2013 r. takie same ograniczenia obowiązują przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz.

czytaj więcej »

Federalny Sąd Konstytucyjny uznał, że skarga wniesiona przez przewoźników na niemieckie przepisy jest niedopuszczalna. O tym, czy stosowanie wymogów MiLoG w Niemczech, gdy pracownik jest zatrudniony na krótko lub pracę wykonują zagraniczni pracownicy, jest zasadne, powinny rozstrzygać sądy do spraw pracy, spraw społecznych lub administracyjnych.

czytaj więcej »

Zarówno kierowca zatrudniony przez przedsiębiorstwo, jak i współwłaściciel lub właściciel tej firmy mają obowiązek stosować się do zasad odbierania przerwy w prowadzeniu pojazdu. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

W uchwale Sądu Najwyższego, której w poprzednich numerach poświęciliśmy dużo miejsca uznano, że przewoźnicy są zobowiązani do wypłacania kierowcom ryczałtów za nocowanie w kabinie samochodu. W ocenie sądu nawet kabina wyposażona w miejsce do spania nie stanowi zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu. Uchwała SN stała się dla kierowców podstawą do żądania dodatkowych pieniędzy za nocleg spędzany w kabinie pojazdu za trzy lata wstecz.

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek odebrania pisemnych oświadczeń o wymiarze zatrudnienia lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy, bądź o ich niewykonywaniu tylko od tych kierowców, którzy są jego pracownikami. Wyjątkiem od zasady przewidującej, że zadeklarowanie przez kierowcę faktu podjęcia dodatkowego zatrudnienia nie wywiera wpływu na zasady planowania jego czasu pracy są przypadki, gdy druga umowa o pracę lub kontrakt cywilny są zawierane z własnym pracodawcą.

czytaj więcej »

Na gruncie przepisów wspólnotowych świadczenie usług przewozu osób pojazdem przeznaczonym do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą – nie jest wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego osób. Nie wiąże się zatem z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czy innego uprawnienia.

czytaj więcej »

Nie w każdym przypadku praca na stanowisku kierowcy będzie zaliczona do pracy o szczególnym charakterze lub warunkach szczególnych uprawniających do wcześniejszej emerytury. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku odpowiedni staż pracy oraz rodzaj prac wykonywanych przez kierowcę.

czytaj więcej »

wiper-pixel