WYDANIE ONLINE

Podczas rutynowych kontroli inspektorzy transportu drogowego kontrolują nie tylko dokumenty firmy, kierowcy i pojazdu, ale także dopuszczalne gabaryty pojazdu oraz sprawdzają, czy nie zostały przekroczone parametry w zakresie masy pojazdu oraz nacisków osi. Ten ostatni parametr stanowi niestety największy problem dla przewoźników, ponieważ na miejscu załadunku najczęściej są tylko wagi całościowe, które nie mierzą nacisków osi. Dlatego podczas załadunku trudno jest określić faktyczny nacisk na poszczególne osie pojazd, a tylko niektóre pojazdy mają czujniki nacisku osi.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do trybunału konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów zobowiązujących do zatrzymania prawa jazdy, jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym.

czytaj więcej »

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2016 r. pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do obowiązujących w bieżącym roku – poinformował resort finansów. Obwieszczenie ministra finansów z 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 22 października 2015 r. poz. 1029.

czytaj więcej »

Następnie z uwagi na szczególną potrzebę pracodawcy (choroba innego kierowcy) został wytypowany do wykonania przewozu drogowego w załodze dwuosobowej, a wyjazd w trasę, zgodnie z planem w celu dostarczenia ładunku  w wyznaczonym terminie, powinien nastąpić o godzinie 20.00 tego samego dnia. Obowiązujące przepisy prawa pracy w tym przypadku nie dają pracodawcy, bez naruszenia przepisów, możliwości polecenia kierowcy pracy o wyznaczonej godzinie (20.00). Należy bowiem zwrócić uwagę, że doba pracownicza dla kierowcy rozpoczęła się w tym dniu o godzinie 7.00, kolejną pracę może zatem rozpocząć w nowej dniówce roboczej, tj. o godzinie 7.00 następnego dnia. Problemu nie rozwiąże zastosowanie w stosunku do kierowcy indywidualnego rozkładu czasu pracy, który może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, a ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zaplanowany rozkład czasu pracy oraz jego zmiany ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy nie mogą naruszać prawa pracownika do odpoczynków.

czytaj więcej »

 Dzięki portalowi Punktu Kontaktowego można szybciej załatwić sprawę z ITD. Trzeba do tego mieć zaufany profil ePUAP lub kwalifikowany podpis. Jeśli przewoźnik tym nie dysponuje, to może wypełnić elektroniczny formularz i wydrukować wniosek, który następnie złoży w urzędzie.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie zabraniają, aby pracownik, w ramach zawartego stosunku pracy, wykonywał dodatkowo pracę kierowcy. W zawartych umowach o pracę spotykamy takie stanowisko jak magazynier-kierowca. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób ewidencjonować czas pracy pracownika zatrudnionego na takim stanowisku.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o transporcie drogowym dotyczące dokumentowania aktywności kierowcy za pomocą zaświadczenia o działalności ograniczają się jedynie do określenia takiego zaświadczenia, jako dokumentu, który kierowca jest zobowiązany posiadać podczas wykonywania zadania przewozowego. Natomiast sam obowiązek stosowania tego zaświadczenia określony jest w ustawie o czasie pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Kierowcy wykonujący przewozy drogowe dla przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski w zakresie uregulowań odnośnie czasu pracy i okresów jazdy, przerw i odpoczynków podlegają rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz ustawie o czasie pracy kierowcy. Wykonując przewóz pracowników autobusem na własne potrzeby, kierowca jest zobowiązany rejestrować swoje aktywności przy pomocy tachografu zainstalowanego w tymże autobusie.

czytaj więcej »

Pracodawca uniknie naruszenia doby pracowniczej przez kierowcę i płacenia za dodatkowe godziny pracy, jeśli wprowadzi indywidualny rozkład czasu pracy.Aby rozliczyć czas pracy kierowców i ustalić uprawnienia do wynagradzania za pracę w nadgodzinach, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Doba zaczyna się o zaplanowanej godzinie rozpoczęcia pracy w danym dniu, a nie o godzinie, w której kierowca faktycznie zaczął pracę. Inaczej liczy się pracę w niedzielę. Jest to okres od godziny 6.00 w niedzielę do godziny 6.00 w poniedziałek, chyba że pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych ustalił inne pory trwania niedzieli.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o transporcie drogowym dotyczące dokumentowania aktywności kierowcy za pomocą zaświadczenia o działalności ograniczają się jedynie do określenia takiego zaświadczenia, jako dokumentu, który kierowca jest zobowiązany posiadać podczas wykonywania zadania przewozowego. Natomiast sam obowiązek stosowania tego zaświadczenia określony jest w ustawie o czasie pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Kierowcy wykonujący przewozy drogowe dla przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski w zakresie uregulowań odnośnie czasu pracy i okresów jazdy, przerw i odpoczynków podlegają rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz ustawie o czasie pracy kierowcy. Wykonując przewóz pracowników autobusem na własne potrzeby, kierowca jest zobowiązany rejestrować swoje aktywności przy pomocy tachografu zainstalowanego w tymże autobusie.

czytaj więcej »

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy podlegają przepisom ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Jednak w sprawach odrębnie nieunormowanych w tym akcie zastosowanie ma Kodeks pracy. Dotyczy to więc m.in. udzielania urlopów wypoczynkowych, w tym na tzw. żądanie.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który zatrudnia kierowcę w celu wykonania przewozu, musi wyposażyć go na drogę we wszystkie potrzebne dokumenty. Jeśli kierowca generalnie pracuje gdzie indziej, powinien stamtąd mieć zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu.

czytaj więcej »

Pracodawca może ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej. Nie ma przeszkód, by odnosiła się ona do doby astronomicznej i obejmowała 24 godziny, licząc od godziny 0.00 w niedzielę. Zmianę należy umieścić w obwieszczeniu o czasie pracy.

czytaj więcej »

Zakup nowego pojazdu wiąże się w niektórych przypadkach z potrzebą przejechania nim osobiście lub przy pomocy innej osoby. Jeżeli będzie to przejazd bez żadnego ładunku, może być wykonany z miejsca zakupu do bazy pojazdu (miejsca zamieszkania), bez potrzeby posiadania jakichkolwiek dokumentów związanych z działalnością.

czytaj więcej »

Przyjęcie zlecenia na przewóz ładunku jest początkiem łańcucha obowiązków spoczywających na przewoźniku i na kierowcy. Aby nie popaść w kłopoty w związku z wykonywaniem przewozu, należy zadbać o prawidłowe wypełnienie tych obowiązków. Jednymi z pierwszych kwestii, o które trzeba zadbać i których nie powinno się zlekceważyć, są obowiązki związane z załadunkiem.

czytaj więcej »

Chcąc zajmować się przewozem osób lub towarów na terytorium Wielkiej Brytanii, trzeba wziąć pod uwagę, że w tym kraju obowiązuje podatek drogowy HGV LEVY, który uiszcza się poprzez zakup winiety. Opłatę wnosi się od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton wzwyż. Obowiązkowo należy uregulować należność przed wjazdem na terytorium GB.

czytaj więcej »

Kierowca poruszający się pojazdem, w którym jest tachograf, musi pamiętać o okresowej legalizacji (sprawdzeniu okresowemu), niezależnie od tego, czy jest to tachograf cyfrowy, czy starego typu tachograf analogowy. Decydujące znaczenie ma fakt samego zainstalowania tachografu w pojeździe, natomiast bez znaczenia jest czy kierowca ma obowiązek stosować tachograf, czy też korzysta z wyłączenia z obowiązku stosowania tachografu. Inaczej mówiąc, jeżeli tachograf jest zainstalowany, musi być ważna legalizacja. Legalizacja wykonywana jest przez serwisy tachografów w celu potwierdzenia sprawności tachografu oraz zweryfikowania prawidłowego zapisu dokonywanego przez to urządzenie.

czytaj więcej »

Jeżeli kontrolujący nakłada karę za przekroczenie maksymalnej prędkości dopuszczalnej dla danego pojazdu, a nie dla danej drogi, wówczas nałożenie mandatu za przekroczenie prędkości stwierdzonena podstawie wykresówki jest zgodne zprawem.

czytaj więcej »

wiper-pixel