WYDANIE ONLINE

Kierowcy w trasie często spotykają różnego rodzaju sytuacje, które powodują konieczność naruszenia przepisów w zakresie czasu prowadzenia, przerw lub odpoczynku. Do typowych sytuacji należą brak wolnego parkingu, niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadki i inne utrudnienia drogowe. Często też zdarza się, że kierowca, wykorzystując odpoczynek na parkingu musi przestawić pojazd na polecenie służb kontrolnych, obsługi parkingu lub w wyniku innych okoliczności. Takie sytuacje mogą spowodować naruszenie przepisów i mieć potencjalne konsekwencje podczas kontroli, ale nie w każdym przypadku musi to skutkować karą.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o kierujących pojazdami, na podstawie których kierowca musi płacić za wydanie nowego prawa jazdy również w sytuacji, gdy konieczność wymiany tego dokumentu jest spowodowana działaniami władzy publicznej.

czytaj więcej »

Trwają prace nad wyczekiwaną przez przewoźników regulacją dotyczącą ryczałtów za nocleg. Nie będzie się należał kierowcy, jeśli kabina będzie odpowiednio wyposażona. Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców będą dotyczyły m.in. także ewidencji czasu pracy oraz rozkładów pracy.

czytaj więcej »

Brytyjskie służby kontrolne będą mogły dokonać konfiskaty pojazdów w przypadku powtarzających się naruszeń dotyczących nieprzestrzegania przepisów kabotażowych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009, oraz przepisów dotyczących transportu kombinowanego, zgodnie z dyrektywą (EWG) nr 106/1992.

czytaj więcej »

W skali roku pracownicy będą mieli do przepracowania 2016 godzin, czyli dokładnie tyle samo, co w 2015 roku. Jednak będą mniejsze wahania w wymiarach w poszczególnych miesiącach, a maksymalnie na miesiąc popracujemy 176 godzin.

czytaj więcej »

Najprawdopodobniej system ruszy z około półrocznym opóźnieniem, niż było planowane. Powodem jest złe przygotowanie nowych funkcjonalności.

czytaj więcej »

Nie będzie kar za przekroczenia norm w zakresie parametrów pojazdów, gdy do tych naruszeń dojdzie na drodze dojazdowej do lub z firmy, gdzie odbywa się załadunek albo rozładunek. Tak nakazał GITD.

czytaj więcej »

Codzienność każdego kierowcy zawodowego opiera się na czterech podstawowych aktywnościach – prowadzenie pojazdu, czas przeznaczony na wykonywanie innej pracy, dyspozycje oraz przerwy i odpoczynki. Wszystkie aktywności muszą być rejestrowane i na ich podstawie przedsiębiorca może opracować ewidencję czasu pracy kierowcy. Prawidłowa ewidencja gwarantuje jasne i przejrzyste zasady wynagradzania, zabezpieczające przedsiębiorcę przed nieuczciwymi praktykami niektórych kierowców.

czytaj więcej »

Przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość zatrudniania pracowników w niedziele i święta. Katalog przypadków zezwalających na świadczenie pracy w tych dniach został zawarty w Kodeksie pracy. Pracę w niedzielę i święto można zrekompensować, oddając w zamian inny dzień wolny. Jeżeli nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego, należy to wynagrodzić finansowo.

czytaj więcej »

Stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy może okazać się dla pracodawcy opłacalne. Zaletą jest możliwość elastycznego rozłożenie godzin pracy w poszczególnych dniach roboczych. Ponadto, jeśli w tej samej dobie kierowca rozpocznie kolejną aktywność zaliczaną do czasu pracy, nie generuje to automatycznie godzin nadliczbowych. Stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy ustala pracodawca, ale po wcześniejszym porozumieniu z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem pracowników.

czytaj więcej »

Tachograf cyfrowy, tak jak i jego poprzednik tachograf analogowy, często narażone są na wszelkie usterki, jakie mogą nastąpić w czasie wykonywania przewozu drogowego. Taka sytuacja wymusza na kierowcy właściwe zachowanie, które wiąże się z alternatywnym dokumentowaniem czasu pracy.

czytaj więcej »

Do czasu pracy kierowcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zaliczane są wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, od momentu rozpoczęcia do chwili zakończenia pracy. W szczególności są to prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługa codzienna pojazdów i przyczep, inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, niezbędne formalności administracyjne czy utrzymanie pojazdu w czystości.

czytaj więcej »

Jeśli wcześniej wypłacone kierowcy należności z tytułu podróży służbowej nie były niższe od należnych mu, wolno je zaliczyć do zaległego ryczałtu. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2015 r. przejazd po następnych białoruskich drogach został objęty elektronicznym systemem poboru opłat drogowych.

czytaj więcej »

Kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe czasami długo czekają w kolejce na rozładunek lub ładunek. Jeśli przez to skrócą później odpoczynek, nie mogą w razie kontroli powołać się na odstępstwo od przepisów zawarte w art. 12 rozporządzenia nr 561/2006.

czytaj więcej »

Jeśli opóźnienie w dostarczeniu orzeczenia lekarskiego po badaniach okresowych wynika z winy pracownika, pracodawca może zakwalifikować okres nieświadczenia pracy jako nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o czasie pracy kierowców, podróż służbowa oznacza każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu przewozu drogowego na polecenie pracodawcy, przy czym za miejsce rozpoczęcia podróży służbowej uznaje się miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki lub inne miejsca prowadzenia działalności przez pracodawcę (np. oddziały). W związku z wyjazdem w podróż służbową, kierowcy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego.

czytaj więcej »

Obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy umówionego rodzaju. Wyjątkiem są sytuacje, w których pracownik w umówionym czasie pracy obowiązków nie wykonuje w związku z nieobecnością w zakładzie pracy. Taka sytuacja powinna być usprawiedliwiona zgodnie z zasadami uregulowanymi w przepisach zakładowych.

czytaj więcej »

Do obowiązków pracodawcy należy skierowanie pracownika na badania lekarskie. Każdy pracownik – w tym kierowca – powinien wziąć udział w takich badaniach. Koszty badań lekarskich w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy nie obciążają pracownika, kierowcy jednak mają zakres badań rozszerzony, uwzględniający specyfikę wykonywanej pracy.

czytaj więcej »

Pomimo że dysponentem karty kierowcy jest konkretny kierowca, skutki podatkowe związane z kosztami jej otrzymania mogą powstać nie tylko u tej osoby, ale również jej pracodawcy. Stanie się tak w przypadku gdy dojdzie do ich refundacji. 

czytaj więcej »

Obowiązek wczytywania danych – zarówno tych z karty kierowcy, jak i tych z tachografu cyfrowego – spoczywa na podmiocie wykonującym przewóz drogowy. Istnieją przepisy wskazujące na to, kiedy i w jakich sytuacjach należy wczytywać dane, nie jest jednak jasno określone, kto fizycznie powinien tych czynności dokonywać. Jest to więc kwestia uzależniona od organizacji pracy u danego przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Umieszczenie ładunku sypkiego w workach nie zawsze oznacza, że jest on pozbawiony cech ładunku sypkiego i nie może się przemieścić, np. podczas ważenia pojazdu.

czytaj więcej »

Jeżeli przewoźnik wykonuje przewozy pasażerskie w innym państwie UE, tam rozlicza te usługi według ustalonych reguł danego kraju. Dlatego trzeba wcześniej zarejestrować się w niemieckim urzędzie skarbowym.

czytaj więcej »

Karta kierowcy jest zwykłym urządzeniem technicznym, które w każdym momencie może się zepsuć. Uszkodzenia karty kierowcy mogą być mechaniczne, np. pęknięcie, złamanie, odkształcenie lub techniczne, czyli dane nie rejestrują się prawidłowo na karcie lub nie da się ich odczytać. Generalna zasada mówi, że kierowca, prowadząc pojazd bez sprawnej karty kierowcy naraża siebie na karę 2.000 zł, a firmę nawet na 5.000 zł. Niewątpliwie jednak uszkodzenie karty jest sytuacją nadzwyczajną i dopuszczalną z punktu widzenia przepisów. Można bowiem uniknąć kary pod warunkiem spełnienia określonych obowiązków.

czytaj więcej »

Zawiadamianie odbiorcy przewożonego ładunku o planowanym terminie dostawy nie jest obowiązkowe. Wynika to wprost z przepisów Prawa przewozowego, która nie opisuje w żaden sposób takiego wymogu. Jedynie, gdy odbiorca zażąda od przewoźnika podania takiego przewidywanego terminu dostawy, czyli tzw. przedawizacji – ten może tego dokonać, lecz nie jest to obligatoryjne

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że z określonych przyczyn nie jest możliwe przyjęcie towaru przez odbiorcę i rozładowanie pojazdu. Odbiorca może oznajmić, że nie przyjmie ładunku, gdyż np. nie dysponuje obecnie miejscem w magazynie. Możliwa jest również sytuacja, gdy odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki, ale wskazuje winę przewoźnika, który nie dochował warunków przewozu. Mogą także wystąpić inne nieprzewidziane zdarzenia uniemożliwiające rozładunek.

czytaj więcej »

wiper-pixel