WYDANIE ONLINE

Przyjęcie ładunku do przewozu wiąże się ze strony przewoźnika z wzięciem na siebie określonej odpowiedzialności za przewożone rzeczy. Obowiązujące przepisy regulują obowiązku i prawa poszczególnych uczestników przewozu, czyli nadawcy, załadowcy, przewoźnika, rozładowcy i odbiorcy.

czytaj więcej »

Jest propozycja, żeby Inspekcja Transportu Drogowego została włączona do nowego wydziału policji drogowej. Jak na razie ITD uruchomiła 20 systemów odcinkowego pomiaru prędkości. Następne czekają na swoją kolej.

czytaj więcej »

Stosunek pracy nie zawsze nawiązywany jest z pierwszym dniem miesiąca. Można go nawiązać w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego, przyjętego u pracodawcy. Wówczas wymiar czasu pracy za pierwszy okres rozliczeniowy należy ustalić indywidualnie, będzie on bowiem odpowiednio pomniejszony, w zależności od daty zatrudnienia.

czytaj więcej »

Uczestnictwo w zdarzeniu drogowym wymaga prawidłowego udokumentowania. Bardzo często dla zawodowego kierowcy bycie przypadkowym świadkiem wypadku pociąga za sobą konsekwencje w postaci przekroczenia dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, co przekłada się na odebranie odpoczynku dziennego w niepełnym wymiarze.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. jest możliwe przeniesienie na inną osobę uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji transportowej, jeśli firma przewozowa zostanie sprzedana w postępowaniu upadłościowym.

czytaj więcej »

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pozew przeciwko Polsce za opóźnienie w stworzeniu krajowego elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego i brak połączenia między tym rejestrem a krajowymi rejestrami elektronicznymi innych unijnych państw.

czytaj więcej »

Niemiecki parlament pracuje nad zaostrzeniem przepisów dotyczących odbierania odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Chcą wprowadzić za to kary.

czytaj więcej »

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienił się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

czytaj więcej »

Niemcy planują wprowadzenie zaostrzenie przepisów w sprawie pracowników tymczasowych. Wprowadzenie nowelizacji w życie ma na celu ograniczenie pracy tymczasowej na rzecz pracy stałej.

czytaj więcej »

Norwegia zawęziła grupę kierowców, którzy powinni otrzymywać stawkę minimalną, będąc na terenie tego kraju. Wymóg dotyczy tylko kierowców wykonujących przewozy kabotażowe, a już nie międzynarodowe.

czytaj więcej »

W świetle aktualnych przepisów obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz wystawiania kierowcom zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu ma każdy podmiot wykonujący przewozy drogowe. Do takich przewozów zalicza się nie tylko transport drogowy, ale i przewozy na potrzeby własne. Zaświadczenia wystawia się nie tylko osobom wykonującym wyłącznie pracę kierowcy, ale także i tym, którzy sporadycznie pełnią obowiązki kierowcy.

czytaj więcej »

W powszechnym odbiorze osoba zatrudniona na stanowisku kierowcy powinna cechować się dobrym zdrowiem oraz pełną sprawnością niezbędną do wykonywania tego rodzaju pracy. Czy zatem osoba niepełnosprawna w stopniu nawet umiarkowanym nie może być zatrudniona w charakterze kierowcy?

czytaj więcej »

Kierowca w czasie wykonywania obowiązków służbowych, z uwagi na szeroki zakres czynności zaliczanych do czasu pracy, może ulec wypadkowi na terenie macierzystego zakładu pracy, w trakcie poruszania się pojazdem po drogach publicznych, w czasie pobytu na parkingu, a także na terenie innej firmy. Odszkodowanie pieniężne w związku z wypadkiem przy pracy kierowca może otrzymać z ubezpieczenia społecznego oraz od pracodawcy.

czytaj więcej »

Umowa o pracę zawarta z kierowcą zatrudnionym w ruchu międzynarodowym musi zawierać wiele ważnych zapisów. Przede wszystkim należy określić rodzaj tej umowy. Ponadto należy prawidłowo zapisać miejsce wykonywania pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Osoba, która w firmie zarządza transportem, planując wykonanie przewozu, powinna wybrać odpowiedni pojazd, załogę, a przede wszystkim zastanowić się, czy uda się zrealizować zadanie w wymaganym czasie. Podjęcie tych działań jednak się opłaca – dzięki temu można uniknąć kar za naruszenia przepisów.

czytaj więcej »

Pracodawcy mają prawo wprowadzić dla kierowców premię, której wysokość będzie zależeć od stopnia zużycia przez nich paliwa.

czytaj więcej »

Prowadząc pojazd do przewozu osób o liczbie miejsc do dziewięciu łącznie z miejscem kierowcy, kierowca jest zwolniony z obowiązku stosowania zasad dotyczących ograniczeń czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowcy oraz posiadania tachografu. Zasada ta obowiązuje niemal we wszystkich krajach Wspólnoty. Wyjątkiem są przepisy obowiązujące na terytorium Niemiec, gdzie kierowcy busów oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,8 t – 3,5 t mają obowiązek stosować się do zasad wynikających z rozporządzenia 561/2006 oraz – jeżeli ich pojazdy nie są wyposażone w tachograf – prowadzić formularz ewidencji czasu pracy kierowców.

czytaj więcej »

Informacja w sprawie świadczenia pracy w szczególnych warunkach może znaleźć się w świadectwie pracy lub w odrębnym dokumencie, tzw. świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Sposób potwierdzania pracy w warunkach szczególnych zależy od tego czy pracodawca stosował tzw. resortowe wykazy prac, czy też nie.

czytaj więcej »

W przypadku pojazdów poruszających się na terenie Niemic podstawową opłatą, jaką wnosi się bezpośrednio, jest opłata drogowa, czyli myto. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, obowiązuje system elektronicznego poboru opłat, czyli tzw. e-myto. Obowiązek jej uiszczania dotyczy podmiotów poruszających się po sieci dróg płatnych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony.

czytaj więcej »

Jak pokazuje praktyka, polscy przedsiębiorcy świadczący usługi przewozowe na rzecz kontrahentów unijnych dość często dostają za nie zapłatę w kwocie brutto, a więc uwzględniającą VAT, mimo wystawienia faktur bez tego podatku. Przepisy nie regulują, jak postępować w takich sytuacjach.

czytaj więcej »

Firmy w Polsce jeszcze do niedawna bagatelizowały znaczenie prawidłowego sformułowania całej gospodarki paliwowej w przedsiębiorstwie. Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, trudno jest uzyskać jednoznaczną odpowiedź, ponieważ większość zarządzających bez większego zastanowienia odpowiada, że największe koszty w transporcie to paliwo (około 40%), a także wynagrodzenia pracownicze (20%).

czytaj więcej »

Dokument przewozowy lub list przewozowy to bardzo ważny dokument, z którym wiążą się równie ważne prawa i obowiązki przewoźnika. Potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy otrzymany od podmiotu wydającego przesyłkę do przewozu uważa się za dowód zawarcia umowy przewozu. List przewozowy może być przekazany w formie elektronicznej, w formie wydruku komputerowego lub w innej formie.

czytaj więcej »

Polskie firmy, które chcą wykonać kabotaż w Austrii, mają obowiązek zgłosić kierowców do odpowiedniego urzędu. Muszą też wyposażyć ich w potrzebne dokumenty, a także zapewnić wymaganą stawkę wynagrodzenia. Za niedopełnienie tych obowiązków zostaną surowo ukarani.

czytaj więcej »

Firmy, które wykonują przewozy gorącej masy bitumicznej potrzebnej do budowy dróg muszą zatrudnić kierowców posiadających uprawnienia ADR.

czytaj więcej »

Nawet jeżeli kierowca przez długi czas nie prowadził ciężarówki, podczas kontroli na drodze funkcjonariusz i tak sprawdzi jedynie ostatnie 28 dni. Przy wystawianiu zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu każdy powód nieobecności należy dokumentować osobno.

czytaj więcej »

wiper-pixel