WYDANIE ONLINE

Przechowywanie wykresówek oraz danych cyfrowych należy do podstawowych obowiązków firmy przewozowej. W trakcie kontroli na drodze kierowca jest zobowiązany do okazania wykresówek lub danych cyfrowych z ostatnich 28 dni. Po tym okresie ma obowiązek zwrotu tych dokumentów do firmy, która musi je przechowywać przez rok. Dokumenty te należy gromadzić chronologicznie oraz odpowiednio je zabezpieczyć przez ewentualną uratą.

czytaj więcej »

Nasz kraj jest coraz bliżej wdrożenia European Electronic Toll Service – EETS, czyli wspólnego z państwami UE systemu poboru opłat drogowych. Ceny za przejazdy po polskich drogach nie wzrosną z tego powodu. Nie zmieni się też sposób ich pobierania. Ponadto za kilka lat system pozwoli jeździć po wielu krajach z jednym urządzeniem pokładowym.

czytaj więcej »

Z dniem 1 marca 2016 r. więcej zapłacimy za podróż odcinkami autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin (150 km). Zmiany dotyczą motocykli, samochodów osobowych i pojazdów nienormatywnych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. na Słowacji obowiązują elektroniczne winiety, które zastąpiły dotychczasowe, naklejane na przednią szybę samochodu. Dzięki temu kierowca nie musi już posiadać przy sobie dowodu zapłaty. Samą winietę może nabyć jeszcze przed wyruszeniem w trasę.

czytaj więcej »

Amerykańskie władze chcą, żeby kierowcy mierzyli swój czas pracy za pomocą tachografów. Stosowane dotąd limity czasu jazdy się nie zmienią.

czytaj więcej »

Dnia 2 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zawiera ona m.in. nowy wzór umowy o pracę, który jednak będzie obowiązywał od 22 lutego 2016 r. Tego dnia wejdą w życie przepisy Kodeksu pracy zmieniające zasady zawierania umów o pracę na czas określony.

czytaj więcej »

Każdy pracownik obowiązany jest do zachowania trzeźwości w miejscu i czasie pracy. W szczególności dotyczy to kierowców. W sytuacji, gdy ten obowiązek zostanie przez nich naruszony, współpracownicy mają prawo do odstąpienia zarówno od rozpoczęcia, jak i kontynuowania podróży służbowej.

czytaj więcej »

Kierowcy podlegają ustawie o czasie pracy kierowców. Jednak w zakresie nieuregulowanym przepisami tej ustawy, do kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy zastosowanie ma Kodeks pracy. Nawiązanie stosunku pracy powinno być potwierdzone zawarciem umowy o pracę.

czytaj więcej »

Kontrola tachografu na drodze może znaczącą odbiegać od sprawdzenia jedynie norm czasu pracy kierowcy. Często celem weryfikacji pracy kierowcy rozpatruje się również inne zagadnienia, związane choćby z rejestracją zdarzeń czy usterek w pamięci tachografu. Bardzo często jednak w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na zachowanie właściwych odstępów czasu wykonywanych obowiązkowych odczytów. Jak wiemy, odczyt danych z tachografu nie może być rzadziej wykonywany niż 90 dni. Sczytanie danych po tym okresie zagrożone jest karą 500 zł, co ma nas bardziej zachęcić do zachowania wymaganego czasu obowiązkowego odczytu.

czytaj więcej »

Kierowca zrobił wydruk z tachografu, ale go zgubił. Czy może zrobić ponowny wydruk; jeśli tak – czy nowy wydruk trzeba w jakiś sposób opisać?

czytaj więcej »

Zatrudniając kierowców na część etatu trzeba pamiętać, że godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe to nie to samo. Koniecznie trzeba je rozróżniać, ponieważ za każde z nich kierowcy przysługuje inne wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Kwestię czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców poruszających się po drogach niemieckich i brytyjskich, jak i na terytorium całej Wspólnoty pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. oraz autobusami, regulują przepisy art. 6–8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 561/2006.

czytaj więcej »

Jak pokazuje praktyka, polscy przewoźnicy świadczący usługi transportowe na rzecz zagranicznych kontrahentów (np. spedytorów) często zostają przez nich obciążani notami z adnotacją „reverse charge”, z tytułu niewłaściwego wykonania tych usług. Taki dokument nie rodzi skutków w zakresie VAT.

czytaj więcej »

Przy transporcie odpadów o kodzie 10 01 80, nie trzeba posiadać w pojeździe potwierdzenia od marszałka dopuszczającego transport tego odpadu. Nie jest konieczna także karta przekazania odpadu.

czytaj więcej »

Idealną sytuacją dla przewoźnika jest posiadanie stałych zleceń, bezpośrednio od nadawcy towaru. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, dlatego tak cenne są zlecenia przewozu ładunków otrzymywane od spedytorów. Może jednak dojść do sytuacji, w której transport zostanie wykonany, a firma spedycyjna, zamiast zapłacić należne wynagrodzenie, złoży wniosek o upadłość. Czy przewoźnik ma wtedy jakąkolwiek szansę na odzyskanie pieniędzy?

czytaj więcej »

Sytuacje, w których przewoźnik będzie wzywany do pokrycia kosztów utylizacji zepsutego towaru mogą się zdarzyć. Należy jednak pamiętać, że na gruncie obecnych przepisów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, brak jest podstaw do obciążenia go taką opłatą.

czytaj więcej »

Według informacji zdobytych przez ZMPD, francuskie przepisy ustanawiające płacę minimalną dla kierowców wejdą w życie później, niż zapowiadano.

czytaj więcej »

Nie ma obowiązku wymiany tachografów analogowych na cyfrowe. Następuje stopniowe zastępowanie tych pierwszych przez drugie w określonych sytuacjach.

czytaj więcej »

Przewoźnik zatrudniając kierowcę choćby w celu jednego przewozu jest zobowiązany wyposażyć go w odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest zaświadczenie o działalności kierowcy. Należy pamiętać, że kierowca może wykonywać przewozy u więcej niż jednego przewoźnika pod warunkiem poinformowania każdego z nich, że nie jest on jedynym jego pracodawcą. Zazwyczaj kierowca robi to w formie oświadczenia.

czytaj więcej »

Wykonywanie zarobkowych przewozów drogowych osób i rzeczy jest objęte różnymi regulacjami. Posiadanie badań lekarskich zależy od tego, jakim pojazdem wykonywane są przewozy.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że kierowca w trakcie załadunku lub rozładunku towaru uszkodzi inny pojazd, znajdujący się na terenie magazynu. Jak w takiej sytuacji kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika – pracodawcy tego kierowcy?

czytaj więcej »

Spedytor podaje błędną nazwę miejscowości załadunku, w wyniku czego kierowca musiał nadłożyć drogi o kilkaset kilometrów. Czy przewoźnikowi przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie?

czytaj więcej »

Jeśli kontrola ITD na drodze bardzo się przedłuża, przedsiębiorca może złożyć skargę na inspektorów. Gdy z powodu wydłużenia czasu kontroli poniesie szkodę materialną, ma prawo nawet żądać odszkodowania.

czytaj więcej »

Kierowcy nie wolno korzystać podczas jazdy samochodem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Mandat za to wykroczenie wynosi 200 zł. Gdy przyłapie go na tym policja, raczej nie uniknie kary.

czytaj więcej »

wiper-pixel