WYDANIE ONLINE

Każdy przedsiębiorca realizujący przewozy drogowe obowiązany jest planować kierowcom trasy przejazdu z uwzględnieniem obowiązujących norm socjalnych. Warunki, od których uzależniony jest plan, zostały określone w rozporządzeniu nr 561/2006 oraz w ustawie o czasie pracy kierowców. Warto przy tym wziąć pod uwagę korzyści, jakie daje rok przestępny.

czytaj więcej »

Obecnie osoby, u których podejrzewa się bezdech nocny, muszą zostać poddane specjalistycznym badaniom. Jeśli diagnoza się potwierdzi, mogą nawet stracić uprawnienia do kierowania pojazdami.

czytaj więcej »

W tym roku do europejskich krajów regulujących płacę minimalną pracowników z zagranicy dołączyć ma Holandia. Nie wiadomo jeszcze, czy skutki przyjmowanych tam regulacji obejmą kierowców wykonujących działalność na terenie Niderlandów, ale może się tak stać już w czerwcu tego roku. Za przykładem niemieckiej ustawy MiLoG poszły już Norwegia i Francja. Można się spodziewać, że oprócz Holandii zrobią to jeszcze Belgia, Luksemburg i Włochy.

czytaj więcej »

Los fotoradarów stacjonarnych będących własnością straży miejskiej nie jest jeszcze znany. Mają przejść do ITD, ale nie wiadomo, na jakich zasadach. Podobno tylko część z nich będzie nadal monitorowała niebezpieczne miejsca.

czytaj więcej »

Zrzeszenie Międzynarodowych Przedsiębiorców Drogowych w Polsce zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o interwencję w sprawie wzmożonych kontroli kierowców korzystających z węgierskich dróg płatnych i ściągania wysokich kar za niezawinione – zdaniem ZMPD – wykroczenia.

czytaj więcej »

Główny Inspektor Transportu Drogowego ostrzega firmy transportowe jeżdżące do Francji przed kontrolami przestrzegania tygodniowego odpoczynku przez kierowców. Za nieprzestrzeganie przepisów przedsiębiorcom grożą kary do 30.000 euro i rok więzienia.

czytaj więcej »

Długo krążyły sprzeczne informacje na temat dalszych losów ITD. W końcu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt, zgodnie z którym kompetencje inspekcji przejmą trzy podmioty.

czytaj więcej »

Po trudnych i skomplikowanych negocjacjach udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wznowienia międzynarodowych przewozów drogowych do Rosji. Po zakończeniu rozmów, które odbyły się w dniach 18–19 lutego 2016 r w Moskwie, wiceministrowie Jerzy Szmit i Nikołaj Asauł podpisali protokół.

czytaj więcej »

Zgodnie z projektem zmian w prawie podatkowym transakcja pomiędzy firmami opłacona gotówką, a nie z konta bankowego, uniemożliwi zaliczenie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zmiany będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, zarówno osoby prawne, jak również prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne.

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy wykonują przewozy dla różnych firm i korzystają z różnych tachografów – analogowych i cyfrowych – często mają problemy z dokumentowaniem aktywności. Podobnie jest, jeśli kierowca zmienia pracodawcę i przy tym zmienia się rodzaj tachografu. Trzeba pamiętać, że nie dokonuje się wpisów manualnych za czas pracy podczas kierowania pojazdem z tachografem analogowym, ponieważ jest wymagane, aby kierowca okazał w trakcie kontroli oryginały wykresówek lub kopie (awers i rewers). Wpisem ręcznym na wykresówce lub na karcie kierowcy, ewentualnie zaświadczeniem, należy uzupełnić to, czego nie dokumentują wykresówki.

czytaj więcej »

Nawet najmniejsza luka w zapisie aktywności kierowcy może stać się powodem stwierdzenia sytuacji niezgodnej z przepisami. Dlatego zawsze trzeba dbać o dokładne opisywanie tarczek oraz wydruków z tachografu cyfrowego.

czytaj więcej »

Ewidencja nieobecności w pracy to narzędzie, które w zamyśle ustawodawcy ma ułatwić przeprowadzanie kontroli czasu pracy kierowcy w siedzibie przewoźnika. Ewidencjonuje się w niej dane, które w przypadku kontroli drogowej wynikają z zaświadczeń wystawianych kierowcom za dni, w których ich aktywności nie zarejestrował tachograf.

czytaj więcej »

Podróżą służbową jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy, przewozu drogowego poza miejscowość, w której jest siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, lub inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Podróżą służbową będzie także wyjazd poza wskazaną miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego.

czytaj więcej »

W treści umowy o pracę mogą pojawić się błędy, np. w adresie, pod którym praca ma być wykonywana, w wysokości wynagrodzenia czy wymiarze czasu pracy. Kodeks pracy nie reguluje w szczególny sposób, jak takie błędy powinny być prostowane.

czytaj więcej »

Podstawowym zadaniem pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy jest kierowanie pojazdem. Rola kierowcy obejmuje również obowiązki dodatkowe, które muszą być ściśle powiązane z charakterem pracy. Nie można wykluczyć, że pracodawca zechce powierzyć pracownikowi inne obowiązki – zależnie od ich charakteru część z nich będzie można nałożyć na pracownika ustnie, niektóre będą wymagały formy pisemnej.

czytaj więcej »

Brak chęci kontynuowania współpracy zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika powinien zostać drugiej stronie zakomunikowany. Zasadą jest złożenie pisemnego oświadczenia woli, z którego wynika zamiar rozwiązania umowy. Ustne wypowiedzenie również jest skuteczne – ale wadliwe. Czasem może zostać przez pracodawcę ocenione jako porzucenie pracy. Nie zawsze jednak taki wniosek jest prawidłowy.

czytaj więcej »

Sposób opodatkowania usług transportowych wykonywanych przez polskich podatników na rzecz unijnych kontrahentów może zależeć od posiadania NIP UE odbiorcy.   

czytaj więcej »

Każdy kierowca, dokonując załadunku, ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Co jednak w sytuacji, gdy wymagania klienta odnośnie rozmieszczenia towaru nie mogą być spełnione, ponieważ ładunek na naczepie przekroczyłby dopuszczalny nacisk osi pojazdu na drogę?

czytaj więcej »

Ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów dotyczą również leasingobiorców. Aby mogli odliczać 100% VAT od rat leasingowych i innych związanych z tymi autami wydatków, muszą zostać spełnione określone ustawowo przesłanki. Jedną z nich jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego pojazdu.  

czytaj więcej »

Przy transporcie ładunku może zdarzyć się sytuacja, w której w momencie wydania towaru odbiorcy istnieją braki, np. zmniejszenie wagi lub liczby sztuk w porównaniu do stanu, który istniał w chwili przyjęcia go do przewozu. Czy w świetle przepisów prawa krajowego taka sytuacja zawsze stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania? Czy przewoźnik może w jakiś sposób zwolnić się z odpowiedzialności za ów ubytek?

czytaj więcej »

W obecnych uregulowaniach prawnych wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób pojazdami przystosowanymi do przewozu do dziewięciu osób łącznie z kierowcą nie wymaga uzyskania żadnych uprawnień przewozowych (licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego itd.), natomiast wymaga uzyskania odpowiedniej licencji zarobkowy krajowy przewóz osób niezależnie od liczby miejsc w pojeździe.

czytaj więcej »

W Polsce przysługuje kierowcy 25% ryczałtu za nocleg w kabinie w porze nocnej, jeżeli trwa co najmniej sześć godzin pomiędzy 21.00 a 7.00. Jeżeli kierowca odpoczywa w innych porach, wówczas ryczałt się nie należy.

czytaj więcej »

Dwaj kierowcy jadący w podwójnej załodze, którzy przejechali po dziewięć godzin i w tygodniu nie przekroczyli jazdy 20 godzin, mogą od razu ruszyć w dalszą drogę, ale pod pewnym warunkiem.

czytaj więcej »

Stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy może być korzystnym rozwiązaniem w ramach przyjętej organizacji pracy i zarządzania czasem pracy. W myśl ogólnych przepisów prawa pracy, pracownik może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na indywidualny rozkład czasu pracy, natomiast decydentem jest pracodawca. W przepisach ustawy o czasie pracy kierowców nie przewidziano  możliwości, aby pracownik mógł wystąpić z takim wnioskiem. Inicjatywa należy do pracodawcy.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca planuje dla pracownika kilka podróży w miesiącu, to można wystawić zbiorcze polecenie wyjazdu służbowego na poszczególne trasy, tak by było potem możliwe rozliczenie pracownika z przysługujących mu należności.

czytaj więcej »

Aby przedsiębiorca uniknął kary za wykroczenie kierowcy, musi niezwłocznie wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Ponadto powinien właściwie zaplanować jego pracę, a kierowca podpisać zobowiązanie dotyczące przestrzegania przepisów. Tak orzekł WSA w Gdańsku. Brak odpowiedzialności za wykroczenia kierowcy jest możliwy, ale pod warunkiem że przedsiębiorca dopilnuje kilku kwestii.

czytaj więcej »

W przypadku braku lub niewłaściwego zamocowania ładunku, w razie wystąpienia szkody w pierwszej kolejności może zostać ukarany kierowca. Jednakże nie jest on jedyną osobą odpowiedzialną za prawidłowy załadunek towaru. Dowiedz się, kto jeszcze może za to odpowiadać.

czytaj więcej »

Przewoźnik nie może traktować zmiany pojazdu jako innych zmian danych zgłoszonych do licencji, np. adresu, i czekać z tym 28 dni. Nowy pojazd trzeba zgłosić organowi wydającemu licencję przed jego pierwszym użyciem.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca uniknie odpowiedzialności za naruszenia przepisów transportowych tylko jeśli udowodni, że nie miał wpływu na ich powstanie lub wynikły z powodu niespodziewanych okoliczności.

czytaj więcej »

wiper-pixel