WYDANIE ONLINE

Firmy posiadające licencję na krajowy transport drogowy pojazdem powyżej siedmiu ton i nie więcej niż dziewięć, użyczając pojazd objęty tą licencją innemu przedsiębiorstwu, np. osobie prowadzącej działalność gospodarczą, nie muszą sprawdzać, czy posiada ona stosowną licencję. Nie ponoszą także odpowiedzialności za jej brak.

czytaj więcej »

Właściciel firmy transportowej, który jeździ cały miesiąc samochodem ciężarowym i wykonuje zlecenia transportowe, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy transportowej wartości diet stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej. Podobnie będzie w przypadku ryczałtu za nocleg, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami.

czytaj więcej »

Prawidłowe rozliczenie kierowcy autobusu i naliczenie wynagrodzenia opiera się na dobrze sporządzonej ewidencji czasu pracy, która powinna zawierać podział na dni robocze i wolne, wskazanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, dyżury, godziny nadliczbowe oraz godziny pracy w nocy.

czytaj więcej »

To wykonujący przewóz wie, kiedy może zastosować wyłączenie m.in. z obowiązku zachowania przerw w prowadzeniu pojazdu oraz dziennego i tygodniowego odpoczynku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Od 2 marca 2015 r. obowiązują niektóre przepisy rozporządzenia WE 165/2014. Stanowią one między innymi, że kierowca, który w wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe i okresy swojej aktywności (praca, dyspozycja, odpoczynek) wprowadza ręcznie na wykresówkę lub w drodze wpisu manualnego na kartę kierowcy, jest zwolniony z obowiązku przedkładania formularzy dodatkowo potwierdzających te czynności.

czytaj więcej »

Zdarzają się sytuacje, że kierowcy spędzają w kolejce do granicy wiele godzin. Zakwalifikowanie tego czasu jest trudne, ponieważ przepisy w tym zakresie są niejasne. Najbardziej prawidłowe wydaje się jednak zaliczenie całego tego okresu do czasu pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bądź licencja na transport drogowy wydana przed 15 lipca 2013 r. uprawniają również do wykonywania przewozów na potrzeby własne. Przedsiębiorca posiadający status przewoźnika drogowego, chcąc wykonywać niezarobkowe przewozy drogowe, nie musi posiadać zaświadczenia na potrzeby własne.

czytaj więcej »

Obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące dokumentowania aktywności kierowcy za pomocą zaświadczenia o działalności określają ustawy o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowcy oraz decyzja Komisji nr 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. Nie określają one jednak, kiedy należy wystawić zaświadczenie. Istotne jest to, że kierowca musi mieć komplet dokumentów, gdy wyrusza w trasę.

czytaj więcej »

W obowiązującym w Polsce prawie sądownictwo administracyjne jest dwuinstancyjne i podlega regulacjom zawartym w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Pierwszą instancję sądownictwa administracyjnego stanowią wojewódzkie sądy administracyjne, natomiast sądem wyższej instancji jest Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

W uchwale Sądu Najwyższego, której w poprzednich numerach poświęciliśmy dużo miejsca uznano, że przewoźnicy są zobowiązani do wypłacania kierowcom ryczałtów za nocowanie w kabinie samochodu. W ocenie sądu nawet kabina wyposażona w miejsce do spania nie stanowi zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu. Uchwała SN stała się dla kierowców podstawą do żądania dodatkowych pieniędzy za nocleg spędzany w kabinie pojazdu za trzy lata wstecz.

czytaj więcej »

Diety za przewozy wykonywane na terenie Niemiec, nawet częściowo, nie można zaliczyć do płacy minimalnej wymaganej przepisami niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2015r. (MiLoG – Mindeslohngesetz). Od momentu wejścia w życie tej ustawy płaca minimalna (w nielicznymi wyjątkami) przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę na terenie Niemiec i musi wynosić co najmniej 8,5 euro brutto za godzinę.

czytaj więcej »

Przepis wymagają, aby dokumentację dotyczącą nieobecności kierowcy w pracy prowadzić z podziałem na rodzaj i wymiar nieobecności. Przepisy nie określają jednak formy, w jakiej pracodawca powinien ewidencjonować nieobecności w pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Za przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż jest to dozwolona kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 100 do 500 złotych.

czytaj więcej »

Jeśli zarządzający transportem zlecił kierowcy wykonanie badania tachografu, powinien później to sprawdzić. W przeciwnym razie nie uniknie kary za nieposłuszeństwo kierowcy. Tak orzekł sąd w Kielcach.

czytaj więcej »

Organ udzielający licencji wspólnotowej wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

czytaj więcej »

Za przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż jest to dozwolona kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 100 do 500 złotych.

czytaj więcej »

Firmy posiadające licencję na krajowy transport drogowy pojazdem powyżej siedmiu ton i nie więcej niż dziewięć, użyczając pojazd objęty tą licencją innemu przedsiębiorstwu, np. osobie prowadzącej działalność gospodarczą, nie muszą sprawdzać, czy posiada ona stosowną licencję. Nie ponoszą także odpowiedzialności za jej brak.

czytaj więcej »

Stosowanie wobec pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy ogólnych regulacji Kodeksu pracy jest dopuszczalne w zakresie nieuregulowanym ustawą szczególną. Skoro zaś stanowi ona, że w przypadku równoważnego czasu pracy zasadniczo stosuje się miesięczny okres rozliczeniowy, który w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do trzech miesięcy, przewidując jednocześnie możliwość jego przedłużenia do maksymalnie czterech miesięcy w przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych, jej regulację należy w tym zakresie uznać za kompleksową. To zaś wyklucza możliwość stosowania do kierowców rocznych okresów rozliczeniowych, które wynikają z Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Diety za przewozy wykonywane na terenie Niemiec, nawet częściowo, nie można zaliczyć do płacy minimalnej wymaganej przepisami niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2015r. (MiLoG – Mindeslohngesetz). Od momentu wejścia w życie tej ustawy płaca minimalna (w nielicznymi wyjątkami) przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę na terenie Niemiec i musi wynosić co najmniej 8,5 euro brutto za godzinę.

czytaj więcej »

Pamiętać należy, że nie w każdej sytuacji wniesienie skargi może nastąpić, ponieważ zgodnie z przepisami jest to dopuszczalne wyłącznie po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jakie służyły skarżącemu przed organem wydającym decyzję w konkretnej sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak odwołanie. Odwołanie przysługuje od decyzji organów pierwszej instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku wydawanych decyzji przez organy centralne. Z tym drugim przypadkiem spotkamy się przykładowo w sytuacji, gdy organem prowadzącym postępowanie i wydającym decyzję będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego w odniesieniu do kar nakładanych za viatolla.

czytaj więcej »

Prawidłowe rozliczenie kierowcy autobusu i naliczenie wynagrodzenia opiera się na dobrze sporządzonej ewidencji czasu pracy, która powinna zawierać podział na dni robocze i wolne, wskazanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, dyżury, godziny nadliczbowe oraz godziny pracy w nocy.

czytaj więcej »

 To wykonujący przewóz wie, kiedy może zastosować wyłączenie m.in. z obowiązku zachowania przerw w prowadzeniu pojazdu oraz dziennego i tygodniowego odpoczynku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Zdarzają się sytuacje, że kierowcy spędzają w kolejce do granicy wiele godzin. Zakwalifikowanie tego czasu jest trudne, ponieważ przepisy w tym zakresie są niejasne. Najbardziej prawidłowe wydaje się jednak zaliczenie całego tego okresu do czasu pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Jeśli zarządzający transportem zlecił kierowcy wykonanie badania tachografu, powinien później to sprawdzić. W przeciwnym razie nie uniknie kary za nieposłuszeństwo kierowcy. Tak orzekł sąd w Kielcach.

czytaj więcej »

Należy podkreślić, że przepisy nie przewidują sankcji w postaci „odebrania prawa jazdy”. Zgodnie z prawem, w ściśle określonych przypadkach możliwe jest natomiast zatrzymanie prawa jazdy oraz cofnięcie uprawnień. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. Za przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż jest to dozwolone kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 100 do 500 złotych. Wysokość mandatu jest uzależniona od tej liczby osób. Odpowiednio: ·       

czytaj więcej »

Właściciel firmy transportowej, który jeździ cały miesiąc samochodem ciężarowym i wykonuje zlecenia transportowe, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy transportowej wartości diet stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej. Podobnie będzie w przypadku ryczałtu za nocleg, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami.

czytaj więcej »

Stosowanie wobec pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy ogólnych regulacji Kodeksu pracy jest dopuszczalne w zakresie nieuregulowanym ustawą szczególną. Skoro zaś stanowi ona, że w przypadku równoważnego czasu pracy zasadniczo stosuje się miesięczny okres rozliczeniowy, który w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do trzech miesięcy, przewidując jednocześnie możliwość jego przedłużenia do maksymalnie czterech miesięcy w przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych, jej regulację należy w tym zakresie uznać za kompleksową. To zaś wyklucza możliwość stosowania do kierowców rocznych okresów rozliczeniowych, które wynikają z Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Oznaczenie na wykresówce takiego przypadku nie powinno przysporzyć wiele trudu, ponieważ wystarczy na rewersie wykresówki odznaczyć linią prostą przedział czasu odpowiadający aktywności odpoczynku (dzienny/tygodniowy), czyli w tym przypadku od godz. 00.00 do 6.00, następnie od godz. 6.00 do 7.00 zaznaczyć aktywność „młoteczki”.W tym przypadku jeśli praca – inna praca jest wykonywana przy tym konkretnym pojeździe, wykresówka powinna być umieszczona w tachografie już od godz. 6.00. W innym przypadku (wykonywania prac poza pojazdem) wykresówka może być założona dopiero przed opuszczeniem miejsca załadunku/rozładunku, czyli w momencie wyjazdu na drogę publiczną (rys. 1).

czytaj więcej »

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bądź licencja na transport drogowy wydana przed 15 lipca 2013 r. uprawniają również do wykonywania przewozów na potrzeby własne. Przedsiębiorca posiadający status przewoźnika drogowego, chcąc wykonywać niezarobkowe przewozy drogowe, nie musi posiadać zaświadczenia na potrzeby własne.

czytaj więcej »

Przepis wymagają, aby dokumentację dotyczącą nieobecności kierowcy w pracy prowadzić z podziałem na rodzaj i wymiar nieobecności. Przepisy nie określają jednak formy, w jakiej pracodawca powinien ewidencjonować nieobecności w pracy kierowcy.

czytaj więcej »

*I* Jakie kary grożą kierowcy autobusu za przekroczenie liczby przewożonych pasażerów na linii regularnejZa przewożenie w pojeździe większej liczby osób niż jest to dozwolona kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 100 do 500 złotych.

czytaj więcej »

wiper-pixel