WYDANIE ONLINE

Użytkowanie wykresówek przez kierowcę niesie za sobą większą ilość obowiązków aniżeli używanie karty kierowcy w tachografie cyfrowym. Choć tachografów analogowych jest coraz mniej, stanowią jednak nadal znaczący udział i często zdarza się, że kierowcy nie zwracają uwagi na konieczność poprawnej obsługi związanej z wypisywaniem wykresówek.

czytaj więcej »

Z dniem 2 marca 2016 r. zastosowanie ma druga część rozporządzenia nr 165/2014. W nowo obowiązujących przepisach przewidziano wprowadzenie tzw. inteligentnych tachografów oraz zdalnej kontroli naruszeń przez służby kontrolne.

czytaj więcej »

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. w Belgii będzie obowiązywał podatek drogowy ViaPass. Będzie to satelitarny, oparty na przebiegu w kilometrach system opłat drogowych. Tym samym przestanie obowiązywać dotychczasowy system Eurovignette.

czytaj więcej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 15 stycznia 2016 r. na razie przewiduje, że zmiany w zakresie wynagrodzenia obejmą umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, zawarte z osobą fizyczną albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje osobiście, a przedsiębiorcą albo inną jednostką organizacyjną. Przy czym przedmiotem umowy jest wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług związanych z działalnością prowadzoną przez te podmioty.

czytaj więcej »

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko, zgodnie z którym inspektorzy pracy nie będą uprzedzali pracodawców o zamiarze przeprowadzania kontroli na siedem dni przed jej rozpoczęciem.

czytaj więcej »

Wejście w życie rozporządzenia 165/2014 w sposób zasadniczy zmieniło sposób dokumentowania niezarejestrowanych przez tachograf aktywności kierowcy. Nowe przepisy nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Jednak wystawianie zaświadczeń o działalności może być korzystne ze względów praktycznych.

czytaj więcej »

Kierowcy muszą rejestrować na wykresówkach wszelkiego rodzaju aktywności,  w tym także okresy gotowości do pracy (symbol na tachografie: „koperta”). Specyfika pracy kierowcy sprowadza się do częstego oczekiwania związanego z pobraniem ładunku, kolejkami na granicy, zakazami ruchu lub innymi okresami, podczas których kierowca nie wykonuje pracy, ale pozostaje w dyspozycji pracodawcy.

czytaj więcej »

Od 5 marca 2016 r. na Białorusi obowiązują nowe przepisy dotyczące przewozu towarów. Zmiany dotyczą dokumentów potrzebnych podczas przewozu oraz sankcji za nieopłacenie mandatu.

czytaj więcej »

Od lipca 2016 roku kontrolerzy będą domagać się od przedsiębiorców jednolitego pliku kontrolnego. W przypadku większości firm będzie konieczna zmiana dotychczasowego systemu finansowo-księgowego.

czytaj więcej »

Kierowca, którego tylko częścią obowiązków jest kierowanie pojazdem ciężarowym, może na trzy sposoby mieć udokumentowany czas pracy niezwiązany z prowadzeniem pojazdu.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące odpoczynków tygodniowych nie dają możliwości ich przerwania, rozłożenia na dwie lub więcej część, a jedynie skrócenia odpoczynku. Jednak tutaj należy zachować zasady rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca w trakcie dnia pracy wyjmuje wykresówkę z tachografu, a potem po jakimś czasie znów musi wykonać przewóz drogowy, powinien użyć ponownie tej samej tarczki. Przepis w tym zakresie mówi jasno, że nie wyjmuje się wykresówki przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Zatem na jeden dzienny okres pracy powinna przypadać tylko jedna wykresówka.

czytaj więcej »

Choroba pracownika jest jednym z najczęstszych powodów absencji w pracy. Pracownik powinien więc zawiadomić pracodawcę o swojej niedyspozycji zdrowotnej najpóźniej w ciągu dwóch dni. Chodzi o to, by pracodawca wiedział, co się dzieje z jego podwładnym i mógł np. zorganizować zastępstwo na czas nieobecności.

czytaj więcej »

Tygodniowy okres odpoczynku to okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem, obejmujący regularny tygodniowy okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Regularny tygodniowy okres odpoczynku to odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, natomiast skrócony tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godzin, który można skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin.

czytaj więcej »

Jeżeli obie strony uzgodniły czasową nieobecność zleceniobiorcy, to przez miesiąc umowa po prostu nie będzie realizowana. Nie jest konieczne rozwiązanie ani zawieszenie umowy zlecenia.

czytaj więcej »

Zgodnie z polskimi przepisami, każdy pojazd wykorzystywany do wykonywania przewozów na potrzeby własne powinien być zgłoszony staroście, który udzielił zaświadczenia. Z prawnego punktu widzenia bez żadnego znaczenia pozostaje kwestia, na jak długo i w jaki sposób posiadacz zaświadczenia wszedł w posiadanie pojazdów. Przepisy mówią jedynie o obowiązku zgłaszania pojazdów wykorzystywanych lub mających być wykorzystywanymi do przewozów.  

czytaj więcej »

Nowym i niebezpiecznym zjawiskiem w procesie pracy są popularne w ostatnim czasie dopalacze – szczególnie w przypadku prac o dużym ryzyku wystąpienia wypadku czy katastrofy. Ponad wszelką wątpliwość wyłączają one gotowość pracownika do pracy w roli kierowcy.

czytaj więcej »

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

czytaj więcej »

Jeżeli przedsiębiorca deleguje swoich kierowców do Niemiec, wówczas ma obowiązek zgłosić ich do urzędu celnego. W formularzu należy podać wymagane dane oraz określić, jak długo kierowca tam będzie.

czytaj więcej »

Z uwagi na specyfikę relacji między pracownikiem a pracodawcą, jaką tworzy stosunek pracy, obie strony mają wobec siebie wzajemne prawa i obowiązki. Pracownik pracuje pod kierownictwem pracodawcy, wykonując umówioną pracę starannie i sumiennie. Powinien też stosować się do poleceń przełożonego i dbać o dobro zakładu pracy.

czytaj więcej »

Sprawny pojazd jest podstawą skutecznego funkcjonowania w branży transportowej. Czasem zachodzi konieczność dokonania doraźnych lub gruntownych napraw i ewentualnego zawarcia stosownej umowy. Jak się zabezpieczyć umownie na wypadek opóźnienia w naprawie pojazdu?

czytaj więcej »

Za opóźnienie w dostarczeniu towaru do miejsca przeznaczenia przewoźnik może ponieść odpowiedzialność finansową, jeśli odbiorca ładunku zgłosi roszczenie. Warto przy tym wiedzieć, jak jednak kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika, gdy spedytor zgłasza roszczenie mimo braku reakcji odbiorcy?

czytaj więcej »

Starosta nie powinien wydawać decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, jeżeli naruszenie to zostało stwierdzone przy użyciu fotoradaru ITD. 

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych obowiązków kierowcy w zakresie obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych jest prawidłowe i czytelne wypełnianie wykresówek. Przed włożeniem tarczki do tachografu kierowca musi wypełnić rubryki dotyczące jego danych osobowych (pełne imię i nazwisko), numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika kilometrów oraz datę i miejsce jej włożenia. Natomiast kończąc użytkowanie tarczki, musi wpisać stan licznika kilometrów oraz datę i miejsce końcowego używania wykresówki. Brak tych danych lub nieprawidłowe wpisy narażają kierowcę na poważne konsekwencje.

czytaj więcej »

Prowadząc postępowanie administracyjne, ITD może wezwać w charakterze świadka kierowcę, innego pracownika firmy, ale także osobę wcale niezwiązaną z firmą. Konieczność pojawienia się w urzędzie nie tylko dezorganizuje pracę firmy, ale także wiąże się z nieobecnością w pracy oraz kosztami.

czytaj więcej »

wiper-pixel