WYDANIE ONLINE

Jeżeli odpoczynek tygodniowy został skrócony, kierowcy należy zrekompensować część odpoczynku brakującą do 45 godzin. Tę brakującą część odpoczynku trzeba kierowcy zrekompensować przed upływem trzeciego tygodnia od tygodnia, w którym nastąpiło skrócenie odpoczynku.

czytaj więcej »

Polska i Rosja wreszcie porozumiały się w sprawie zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe. Do końca 2016 roku Polska będzie miała do wykorzystania 170 tys. zezwoleń na przewozy, w tym 30 tys. na przewozy z i do krajów trzecich.

czytaj więcej »

Regulacje unijne nie nakazują ani nie zakazują wypłacania kierowcom ryczałtu, jeżeli korzystają z noclegu w kabinie auta. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Przewoźnicy, którzy wykonują przewozy metropolitalne oraz powiatowo-gminne mogą liczyć na dokumenty niezbędne do ich wykonywania. Nowe blankiety będą dotyczyły także pozostałych rodzajów przewozów osób, ale dopiero wtedy, gdy stare stracą ważność.

czytaj więcej »

Dosiadanie się, a następnie wcześniejsze wysiadanie jednego z kierowców jadących w załodze to bardzo ryzykowne działanie. W przypadku kontroli może zostać stwierdzone naruszenie zasad jazdy w załodze, co będzie skutkowało karą dla jednego z kierowców.

czytaj więcej »

Rozliczanie podróży zagranicznych uzależnione jest od określenia państwa docelowego podróży służbowej, ponieważ od tego uzależniona jest między innymi wysokość diety. Jeżeli podróż jest wykonywana do dwóch lub więcej państw, pracodawca może określić więcej niż jedno państwo docelowe.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiesiło prace nad projektem nowelizacji ustaw o czasie pracy kierowców oraz o transporcie drogowym. Nowe przepisy miały uregulować kwestie związane z wypłacaniem ryczałtów dla kierowców spędzających nocleg w kabinach ciężarówek.

czytaj więcej »

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów osób oraz wypisów z tych zezwoleń. W projekcie przewidziano, że dołączanie cennika do zezwoleń i wypisów na wykonywanie tych przewozów nie będzie konieczne.

czytaj więcej »

Dopuszczalna norma czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dnia pracy to dziewięć godzin lub do dwóch razy w tygodniu maksimum 10 godzin. Włączając w ten czas dodatkowo wymagane przerwy, otrzymujemy wystarczająco długi okres, aby w trakcie jego trwania móc odebrać odpoczynek, którego długość podczas pracy w załodze podwójnej można zawsze ograniczać do dziewięciu godzin.

czytaj więcej »

Kierowcy nie przysługuje czas wolny za dyżur pełniony w załodze w czasie prowadzenia pojazdu. W związku z tym przysługuje mu wynagrodzenie za czas dyżuru w wysokości 50% stawki.

czytaj więcej »

Niedawno Sąd Najwyższy wydał kolejne korzystne dla przewoźników wyroki dotyczące ryczałtów. W ocenie SN wypłacanie kierowcom zryczałtowanych ekwiwalentów zamiast stawek wynikających z rozporządzenia o podróżach służbowych jest prawidłowe.

czytaj więcej »

Obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależenie od profilu prowadzonej działalności, jest prowadzenie akt osobowych, zwanych niekiedy aktami pracowniczymi. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, takie jak prawo jazdy, karta kierowcy czy paszport powinny zostać przez pracodawcę skserowane i przechowywane w formie kopii w części A akt osobowych. Przepisy zabraniają przechowywania w aktach osobowych oryginałów tego typu dokumentów. Brak takiej możliwości wynika ponadto z ich charakteru – kierowca powinien je bowiem mieć przy sobie.

czytaj więcej »

Ponieważ działalność transportowa jest regulowana przepisami krajowego i międzynarodowego prawa, ich znajomość jest niezbędnym elementem funkcjonowania zajmujących się nią przedsiębiorstw na rynku. Nakłady związane z udziałem przedsiębiorców w szkoleniach dotyczących obowiązywania oraz zmian tych przepisów wolno im zatem ujmować po stronie kosztów w rachunku podatkowym.

czytaj więcej »

Aby dane zdarzenie mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, musi spełniać cztery przesłanki. Musi to być zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące określoną szkodę na osobie – uraz albo śmierć i pozostające w związku z pracą – czasowym, miejscowym oraz funkcjonalnym.

czytaj więcej »

W przypadku zawarcia ustnej umowy przewozu nie ma obowiązku pisemnego potwierdzenia jej ustaleń. Warto jednak to zrobić z uwagi na ewentualny spór sądowy w przyszłości i związane z tym kwestie dowodowe.

czytaj więcej »

Przewoźnik, który zatrudnia kierowców na bazie umowy o pracę musi przeszkolić nowo zatrudnionych kierowców z zakresu bhp. Nie ma natomiast takiego obowiązku wobec kierowców pracujących na podstawie umowy zlecenia. Może jednak żądać, aby kierowca zleceniobiorca odbył szkolenie we własnym zakresie.

czytaj więcej »

Na podstawie znowelizowanych przepisów przedsiębiorcy, w tym działający w branży transportowej, na żądanie organu podatkowego już wkrótce będą musieli przekazywać swoje dane finansowo-księgowe w ujednoliconej formie elektronicznej.

czytaj więcej »

Jeżeli w trakcie wykonywania przewozu nastąpił wypadek pojazdu, wskutek czego rozładunek przewożonego towaru nastąpił z opóźnieniem, wtedy spedytor nie może dochodzić odszkodowania od przewoźnika. Nie oznacza to jednak, że przewoźnik nie ponosi cywilnej odpowiedzialności za opóźnienia.

czytaj więcej »

Przewoźnik może oddelegować pracownika do pracy w innym przedsiębiorstwie. Jednak aby takie oddelegowanie było prawidłowe, wymaga pisemnej zgody pracownika.

czytaj więcej »

Może zdarzyć się, że miejsce postojowe wybranie na odpoczynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Mieszkańcy mogą domagać się zaprzestania takiego postoju nie od kierowcy, lecz od właściciela nieruchomości.

czytaj więcej »

Jeżeli chcemy użyczyć pojazd osobie do celów prywatnych musimy zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami z tytułu nieprawidłowości za okres przekazania pojazdu. Dlatego należy w każdym przypadku mieć umowę z osobą, której użyczamy pojazd. W przeciwnym razie przewoźnik ryzykuje nawet 5.000 złotych kary.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny niebawem ma zająć się przepisami regulującymi wypłacanie kierowcom ryczałtów za nocleg. Jeśli obecnie toczy się sprawa w sądzie przeciwko przewoźnikowi w sprawie wypłaty zaległych ryczałtów, może zwrócić się o zawieszenie sprawy do czasu wydania wyroku przez Trybunał.

czytaj więcej »

W przypadku przewozu na potrzeby własne, jeżeli kierowca nie posiada przy sobie stosownego zaświadczenia, przewoźnik może uniknąć kary, jeśli brak dokumentu wynikał z zaniedbania tego kierowcy.

czytaj więcej »

W polskim prawie nie ma przepisu, który wprost zabrania ostrzegania o kontroli drogowej. Mimo to, za użycie długich świateł do takiego celu kierowca uniknie mandatu.

czytaj więcej »

wiper-pixel