WYDANIE ONLINE

Dodatek za pracę w porze nocnej powinien być wyodrębnionym składnikiem wynagrodzenia za pracę, przysługującym każdemu zatrudnionemu pracownikowi, jeśli świadczy pracę w nocy. Zasady ustalania pory nocnej w zakładzie oraz wypłaty z tego tytułu dodatku regulują ogólne przepisy prawa praca. Niektórym pracownikom, w tym kierowcom, dodatek ten można wypłacać w formie ryczałtu.

czytaj więcej »

9,61 euro – taką stawkę za godzinę będą musieli otrzymać Polscy kierowcy jadący do Francji. Co ważne, aby wypłacić mu dodatek, przewoźnik będzie miał obowiązek zweryfikować, do której klasy pracowników zakwalifikować kierowcę.

czytaj więcej »

Szykują się niekorzystne dla polskich przewoźników zmiany w unijnych przepisach. Komisja Europejska pracuje nad pakietem mobilności, którego celem jest ograniczenie nadużyć w obszarze delegowania pracowników i zabezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2016 r., zgodnie z zapowiedziami Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy, w całym kraju rozpoczął się cykl tzw. pierwszych kontroli. W bieżącym roku  inspektorzy pracy skontrolują co najmniej 2600 zakładów pracy, które wcześniej nie były kontrolowane przez PIP.

czytaj więcej »

Utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwi wymianę danych między nimi. Utworzenie rejestru ma na celu wypełnienie przez Polskę zobowiązań unijnych. Takie zmiany przewiduje przyjęty 12 kwietnia 2016 r. przez rząd projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

czytaj więcej »

Kolejne 148 km dróg będzie objętych opłatą elektroniczną. Najprawdopodobniej stanie się to jesienią 2016 roku. Co ważne, nie zmieni się wysokość stawek opłat.

czytaj więcej »

Zła wiadomość dla przewoźników jeżdżących do Francji – francuskie służby kontrolne coraz częściej nakładają kary za brak 45-minutowej przerwy podczas jazdy w podwójnej obsadzie. Francja nie wprowadziła żadnych nowych przepisów dotyczących tego zagadnienia, więc nie wiadomo, skąd wzrost mandatów.

czytaj więcej »

Będzie więcej miejsc, z których będzie możliwe odholowanie samochodu – nie tylko z ulicy, lecz także z pasa drogowego − np. z zatoki autobusowej, parkingu, pobocza. Nad zmianą przepisów w tym zakresie pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

czytaj więcej »

Austriackie kraje związkowe chcą wprowadzić opłaty, które miałyby dotyczyć ciężarówek o dmc powyżej 3,5 t oraz objąć 34.000 km dróg krajów związkowych i 88.000 km dróg gminnych.

czytaj więcej »

Kontrola w siedzibie przedsiębiorcy przeprowadzana jest na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jej przepisy gwarantują przedsiębiorcy szereg praw, których organy kontrolne muszą przestrzegać. Zasadą jest, że kontrola musi być prowadzona w sposób niezakłócający pracy przedsiębiorcy, dlatego też w ustawie ujęto sztywne ramy czasowe, w których kontrola przedsiębiorcy musi się mieścić.

czytaj więcej »

Godziny ponadwymiarowe występują wyłącznie przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy. Są to godziny pracy powyżej wymiaru przewidzianego dla danego etatu, ale w wymiarze mniejszym niż przewidziany dla całego etatu i nieprzekraczającym ogólnie obowiązujących norm czasu pracy, takie godziny bowiem automatycznie stają się godzinami nadliczbowymi. Godziny ponadwymiarowe rekompensowane są wyłącznie wynagrodzeniem, natomiast w zamian za nadgodziny można udzielić czasu wolnego lub wypłacić odpowiednie wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Kierowcy zatrudnionemu na umowę-zlecenia, który wykonuje przewozy towarów samochodem o masie poniżej 3,5 tony do Niemiec oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej, należy wypłacać kierowcy minimalne wynagrodzenie przewidziane w niemieckich przepisach, tj. 8,5 euro brutto za godzinę pracy na terenie Niemiec. Niemieckie przepisy nie przewidują żadnych wyłączeń ze względu na czas przejazdu na terenie Niemiec oraz ze względu na ładowność samochodu.

czytaj więcej »

W minimalnej stawce godzinowej wynagrodzenia obowiązującego na terenie Niemiec można uwzględnić część kwot wypłacanych kierowcom tytułem diet i ryczałtu noclegowego. Dotyczy to jedynie nadwyżki świadczeń wypłaconych kierowcy w okresie wykonywania pracy na terytorium Niemiec ponad gwarantowany tam najniższy poziom świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.

czytaj więcej »

W razie ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego i podjęcia nowej pracy w tym samym roku, a także w razie nawiązania stosunku pracy z kolejnym pracodawcą w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustało zatrudnienie z poprzednim pracodawcą – urlop przysługuje w wymiarze proporcjonalnym.

czytaj więcej »

Pracownikowi, który ulegnie wypadkowi przy pracy przysługują nie tylko świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy. Poszkodowany pracownik może także dochodzić roszczeń związanych ze skutkami wypadków przy pracy, powołując się na przepisy prawa cywilnego.

czytaj więcej »

Zawarcie umowy leasingu samochodu osobowego jest jednym ze sposobów na pozyskanie samochodu do firmy. W okresie trwania umowy leasingowany samochód nie stanowi własności firmy. Jednak leasingobiorca (korzystający) może rozliczać podatkowo poniesione wydatki na leasingowany samochód. Aby dokonać prawidłowego rozliczenia, trzeba wiedzieć, co może być kosztem podatkowym z tytułu zawartej umowy leasingu.

czytaj więcej »

Przewoźnik wykonujący przewozy osób lub towarów powinien przygotować regulamin świadczenia usług, który znacznie przyspieszy i uprości procedurę podpisywania umowy z kontrahentem. Jeśli klient zaakceptuje regulamin, będzie on stanowił treść zawartej umowy. Posiadanie takiego regulaminu ma wiele zalet.

czytaj więcej »

Przewoźnik, który chce wykonywać przewozy kabotażowe na terenie Niemiec pojazdami o dmc powyżej 3,5 tony zarejestrowanymi w Polsce, przede wszystkim musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego (licencję wspólnotową) wydaną przez Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego przy GITD.

czytaj więcej »

Osoba mająca na swoim koncie wyrok za przestępstwo w komunikacji może być zatrudniona przez przewoźnika w charakterze kierowcy, jeżeli sąd nie wydał zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z transportem i chce rozszerzyć swoją działalność o usługowe kierowanie autobusem, musi pamiętać o spełnieniu określonych warunków. Przede wszystkim musi uzyskać odpowiednie kwalifikacje, jak też dokonać stosownego wpisu w zakresie PKD.

czytaj więcej »

Jeśli dopuszczalna masa całkowita przyczepy wynosi 2500 kg, nie jest ona lekka, ponieważ przekracza 750 kg. Przepisy przewidują, że mogą ją ciągnąć trzy rodzaje pojazdów.

czytaj więcej »

Wniosek kierowcy do rzecznika praw obywatelskich o kasację wyroku zakazującego prowadzenia pojazdów nie może być podstawą do zawieszenia postępowania w sprawie skierowania tego kierowcy na badania psychologiczne. Tak orzekł WSA w Kielcach.

czytaj więcej »

Policjant może wpisać punkty karne do ewidencji niezależnie od tego czy wcześniej wpisał je na mandacie karnym, czy nie. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

czytaj więcej »

wiper-pixel