WYDANIE ONLINE

Sejm pracuje nad projektem zmian do ustawy o transporcie drogowym. Największe zmiany obejmą taryfikator kar, który jest załącznikiem do ustawy. Będzie dużo więcej kar, sporo kar zdecydowanie wzrośnie, zmienią się też zasady ich nakładania.

czytaj więcej »

W ustawie o transporcie, podobnie jak teraz, nadal będą trzy załączniki z karami. Zmieni się tryb karania zarządzających transportem oraz limity kar dla zarządzających, dla kierowców i dla przedsiębiorców.

czytaj więcej »

W taryfikatorze pojawi się nie tylko wysokość kary, ale też waga naruszenia. Będzie zależała od rodzaju naruszenia, jego ważności i częstotliwości. Naruszenia dużej wagi mogą spowodować utratę dobrej reputacji.

czytaj więcej »

System kar związanych z kwalifikacjami kierowców będzie bardziej uszczegółowiony. Zostaną dodane nowe sankcje, przewidziano także karę nakładaną na firmę, czego do tej pory nie było.

czytaj więcej »

Zgodnie z projektowanymi zmianami w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców czeka nas sporo zmian. Zmieni się nie tylko wysokość kar, ale też zasady ich naliczania.

czytaj więcej »

W tym zakresie w taryfikatorach zajdą znaczne zmiany. Kar będzie dużo więcej, ponadto kara za nieprowadzenie ewidencji będzie groziła za naruszenia popełnione wobec wszystkich kierowców, a nie tylko tych niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

czytaj więcej »

Po zmianie przepisów karę za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu będzie płacił nie tylko kierowca, ale też zarządzający transportem i firma transportowa. Jak wysokie kary zapłacą?

czytaj więcej »

Za przeciążanie pojazdu lub przekroczenie jego dopuszczalnej szerokości albo długości firma poniesie dwie kary, jedną na podstawie prawa o ruchu drogowym, drugą – ustawy o transporcie. Ponadto będzie dużo więcej kontroli wagi pojazdów niż obecnie.

czytaj więcej »

Do wykonywania transportu krajowego potrzebne jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a transportu międzynarodowego – licencja. I dalej tak pozostanie, zmieni się tylko wysokość kar za brak tych dokumentów.

czytaj więcej »

Zgodnie z planowanymi zmianami brak dokumentów w pojeździe, szczególnie tych potwierdzających aktywność kierowcy, będzie bardziej rygorystycznie sankcjonowane. Przewidziano karę nie tylko dla kierowcy i osoby zarządzającej transportem, ale także dla firmy.

czytaj więcej »

W tym zakresie pojawi się sporo zmian. Do taryfikatora dodane będą nowe naruszenia, dotychczasowe naruszenia zostaną doprecyzowane. Niektóre nowe naruszenia mogą być dla kierowców i firm dużym zaskoczeniem!

czytaj więcej »

Zmiany obejmą również taryfikatory kar zawarte w załącznikach do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Obecnie jest tam jeden taryfikator, który zostanie zastąpiony dwoma nowymi.

czytaj więcej »

W tym wąskim zakresie transportu projekt zmian zakłada również zasadnicze zmiany. Najważniejsza z nich to wprowadzenie kar za naruszenia związane z krajowymi przewozami odpadów.

czytaj więcej »

Największe zmiany w całym taryfikatorze dotyczą transportu zwierząt. Kary z tego tytułu przewidują wszystkie trzy taryfikatory. Najwyższe sankcje przewidziano dla firmy, ale także kierowca i zarządzający transportem dotkliwie odczują ich konsekwencje.

czytaj więcej »

Jedne z największych zmian nastąpią w zakresie prowadzenia kontroli w firmach przewozowych. Będą nowe sankcje i nowe zasady przeprowadzania kontroli.

czytaj więcej »

W planowanym projekcie, podobnie jak obecnie, za naruszenia związane z przewozami osób w większości odpowiada firma transportowa, tylko za niektóre przewinienia kierowca. Nie przewidziano natomiast sankcji dla zarządzającego transportem.

czytaj więcej »

wiper-pixel