WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy o zatrudnianiu na terenie Polski cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Czekają nas dwie duże zmiany. Na czym będą polegały?

czytaj więcej »

Zanim podpiszesz umowę zlecenia z samozatrudnionym kierowcą, sprawdź, czy w Waszej sytuacji występują okoliczności, które uchronią Was przed uznaniem, że była to ukryta umowa o pracę. Jakie to okoliczności?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 roku zostanie wprowadzony nowy katalog zezwoleń, na podstawie którego cudzoziemcy mogą świadczyć pracę w Polsce. Sprawdź, jakie zezwolenie możesz uzyskać dla kierowcy.

czytaj więcej »

W zależności od tego, o które zezwolenie będziesz się ubiegać, musisz złożyć w urzędzie wymagane dokumenty. Sprawdź, czego mogą wymagać od Ciebie urzędnicy w tym zakresie.

czytaj więcej »

W nowych przepisach pojawiło się aż sześć typów zezwoleń, na podstawie których cudzoziemcy mogą świadczyć pracę w Polsce. Które z nich najlepiej wybrać, gdy zatrudnionym pracownikiem ma być kierowca?

czytaj więcej »

W nowych przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców uregulowano też wysokość opłat, które trzeba uiścić, gdy składamy wniosek o wydanie zezwolenia. Opłaty będą miały różną wysokość, w zależności od rodzaju zezwolenia.

czytaj więcej »

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. To do niego przedsiębiorca będzie musiał się zgłosić, żeby rozpocząć procedurę.

czytaj więcej »

Pracę krótkoterminową na podstawie oświadczenia będą mogli wykonywać w Polsce obywatele sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Jak długo?

czytaj więcej »

W procedurze wydawania zezwoleń na pracę sezonową też zajdą zmiany. Żeby przyznano Ci zezwolenie na pracę sezonową, musisz spełnić dwa warunki i pamiętać o dodatkowych wymogach. Jakich?

czytaj więcej »

Nowe przepisy mają wyeliminować nadużycia, w związku z tym zezwolenie nie tylko będzie wydawane na konkretną osobę, ale też ma zawierać szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia. Jakie?

czytaj więcej »

Gdy cudzoziemiec wjechał do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, zezwolenie można przedłużyć.

czytaj więcej »

Zezwolenie na pracę sezonową może być pracodawcy w pewnych sytuacjach odebrane. Sprawdź, w jakich okolicznościach może Ci to grozić.

czytaj więcej »

Umowa o współpracy z samozatrudnionym nie może zawierać postanowień charakterystycznych dla zatrudnienia pracowniczego. Inaczej może zostać uznana za umowę o pracę. A to rodzi poważne konsekwencje.

czytaj więcej »

Wielu pracodawców sądzi, że nie mogą podpisać z kierowcą umowy zlecenia, jeśli chcą mu wyznaczyć określone godziny albo miejsce pracy. To nieprawda, sprawdź tylko, jak to zrobić, żeby nie mieć problemów.

czytaj więcej »

Żeby można było uznać kierowcę za samozatrudnionego, musi on ponosić ryzyko gospodarcze. Kiedy mamy do czynienia z brakiem ryzyka gospodarczego?

czytaj więcej »

Jeśli chcesz się uchronić przed zanegowaniem przez organy podatkowe albo sąd pracy Twojej umowy zlecenia podpisanej z kierowcą, zadbaj o to, aby mieć w umowie elementy, które świadczą na Twoją korzyść. Co to może być?

czytaj więcej »

Oczywiście podstawowym obowiązkiem samozatrudnionego (zleceniobiorcy, wykonawcy) jest wykonanie czynności określonych jako przedmiot umowy o współpracy. To jednak nie wszystko.

czytaj więcej »

Umowy zlecenia ani innej umowy o współpracę z samozatrudnionym kierowcą nie wolno przechowywać w aktach osobowych pracowników. Jeśli tak zrobisz, będziesz miał problemy w razie kontroli PIP. Dlaczego?

czytaj więcej »

Od początku 2017 roku dla zleceniobiorców, podobnie jak dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, obowiązuje stawka minimalna. W 2017 roku wynosi 13 zł, w 2018 roku będzie równa 13,70 zł.

czytaj więcej »

Zasadą jest, że zapłata wynagrodzenia następuje dopiero po wykonaniu zlecenia. Jednak strony umowy zlecenia mogą tę zasadę zmienić i dowolnie ustalić termin płatności wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Zlecający ma prawo wypowiedzieć umowę o współpracy w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie (wykonawcy, zleceniobiorcy) wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia.

czytaj więcej »

W umowie o współpracy z kierowcą warto również zawrzeć karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jakie zalety i jakie wady ma takie rozwiązanie?

czytaj więcej »

Możliwe jest zawarcie w umowie zlecenia zapisu, zgodnie z którym wykonawca będzie mógł powierzyć wykonywanie zlecenia w całości lub części osobie trzeciej. Jak warto to zapisać?

czytaj więcej »

wiper-pixel